NCV
Thijs Amersfoort
1.0.4 Varies with device
Met de NCV studie app heb je alle tools voor je Bijbelstudies. Het bevat de Nederlandse Concordante vertaling, wat een zeer letterlijke vertaling van de grondtekst is. Klik op een woord voor extra informatie over dit woord en om woordenboeken te raadplegen. Ook kun je het interlineair bekijken - de Griekse tekst met onder elk woord de letterlijke betekenis en andere informatie over dat woord. Daarnaast kun je de Hebreeuwse tekst, de Septuagint en vele andere teksten bestuderen. Alles om te kunnen onderzoeken 'wat er staat geschreven'.

Ook kun je meerdere teksten parallel openen en met verschillende groepen ook verschillende tekstplaatsen naast elkaar openen. Ook zitten er krachtige zoekmogelijkheden op om teksten en het interlineair te doorzoeken op een enkel woord of meerdere woorden per vers.

Naast de NCV en het interlineair bevat deze app:
> Commentaren waaronder het Concordant Commentaar op het Nieuwe Testament
> De Schriftwoordvertaling
> De statenvertaling
> Versverwijzingen
> Structuren van boeken
> Mogelijkheid om meerdere vertalingen met elkaar te vergelijken

Dezelfde functies zijn ook te vinden in de NCVbasis app. De NCV app heeft daarnaast nog:
> De Hebreeuwse tekst
> De Septuagint
> Engelse vertalingen: KJV, ASV, YLT
> Gecombineerde teksten

Dit alles kan offline gebruikt worden, met uitzondering van links naar externe websites. Gods zegen met het bestuderen van Zijn Woord!

The NCV study app you have all the tools for your Bible studies. It contains the Dutch Concordant translation, which is a very literal translation of the original text. Click on a word for additional information about this word and to consult dictionaries. You can also view the interlinear - the Greek text below each word the literal meaning and other information about that word. In addition, you can study the Hebrew text, the Septuagint, and many other texts. All to investigate "what is written."

You can also open multiple parallel texts with different groups also open several text juxtaposition. It also contains powerful search capabilities to search text and interlinear on a single word or several words per verse.

In addition to the NCV and interlinear contains this app:
> Comments including Concordant Commentary on the New Testament
> The Scripture Translation
> The States translation
> Fresh Links
> Structures books
> Ability to compare multiple translations together

The same features are also found in the NCVbasis app. The NCV app additionally has:
> The Hebrew text
> The Septuagint
> English translations: KJV, ASV, YLT
> Combined Texts

All this can be used offline, with the exception of links to external websites. God's blessing to study His Word!

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less