Nhị Thập Tứ Hiếu FREE
CPVIET APPS
3.3 Varies with device
★★★★★ Nhị Thập Tứ Hiếu (FREE)

Chú ý: Đây là ứng dụng miễn phí, nên có quảng cáo ở 1 số chỗ

Nhị thập tứ hiếu (chữ Hán: 二十四孝) là một tác phẩm trong văn học Trung Hoa kể lại sự tích của 24 tấm gương hiếu thảo do Quách Cư Nghiệp (có sách ghi Quách Cư Kinh 郭居敬, bính âm: Guō Jūjìng) vào thời nhà Nguyên biên soạn. Ông nổi tiếng là một người con hiếu thảo, và sau khi cha mất ông đã xuất bản quyển này. Hầu hết các người con hiếu thảo là nam giới báo hiếu cho mẹ già. Các câu chuyện được kể lại xảy ra từ thời Thuấn Đế đến đời ông.

24 tấm gương:

1. Ngu Thuấn (虞舜): hiếu cảm động trời
2. Lưu Hằng (刘恆, tức Hán Văn Đế): người con nếm thuốc
3. Tăng Sâm (曾参): mẹ cắn ngón tay, tim con đau xót
4. Mẫn Tổn (闵损): nghe lời mẹ với quần áo đơn giản
5. Trọng Do (仲由): vác gạo nuôi cha mẹ
6. Đổng Vĩnh (董永): bán thân chôn cha
7. Đàm Tử (郯子): cho cha mẹ bú sữa hươu
8. Giang Cách (江革): làm thuê nuôi mẹ
9. Lục Tích (陆绩): giấu quýt cho mẹ
10. Đường phu nhân: (唐夫人) cho mẹ chồng bú sữa
11. Ngô Mãnh (吳猛): cho muỗi hút máu
12. Vương Tường (王祥): nằm trên băng chờ cá chép
13. Quách Cự (郭巨): chôn con cho mẹ
14. Dương Hương (杨香): giết hổ cứu cha
15. Châu Thọ Xương (朱寿昌): bỏ chức quan tìm mẹ
16. Dữu Kiềm Lâu (庾黔娄): nếm phân lo âu
17. Lão Lai tử (老莱子): đùa giỡn làm vui cha mẹ
18. Thái Thuận (蔡顺): nhặt dâu cho mẹ
19. Hoàng Hương (黄香): quạt gối ấm chăn
20. Khương Thi (姜诗): suối chảy cá nhảy
21. Vương Bầu (王裒): nghe sấm, khóc mộ
22. Đinh Lan (丁兰): khắc gỗ thờ cha mẹ
23. Mạnh Tông (孟宗): khóc đến khi măng mọc
24. Hoàng Đình Kiên (黄庭坚): rửa sạch cái bô đi tiểu của mẹ

★★★★★ Nhi Thap Tu Hieu (FREE)

Note: This is a free app, the ad should have one of its seats

Second filial cross (Kanji: 二十四孝) is a work of Chinese literature recounts the legend of the 24 examples of filial Industrial Sale by Guo (Guo record books Residential Business 郭居敬; pinyin: Guo Jujing) at Yuan compiled. He is renowned as a pious son, and after his father died he had published this book. Most of the children were male filial fondness for newspapers old mother. The story is narrated occur from time to negotiate for his life.

24 examples:

1. Source Shun (虞舜): hospitality touched heaven
2. Save Ganges (刘恆, ie Han Van De): sons tasting medicine
3. Increase Ginseng (曾参): bite finger mother, my heart yearn
4. Man Casualties (闵 损): mother listened with simple clothes
5. Weight Do (仲 由): rice farming Slovak parents
6. Dong Vinh (董永): busts bury father
7. Tu Dam (郯 子): for parents feeding deer
8. How Jiang (江 革): employed mothers feed
9. Continental Integration (陆 绩): Mom hid tangerine
10. Sugar Lady (唐夫人) for mother's milk
11. Ngo Manh (吳 猛): mosquitoes suck blood
12. Great Wall (王祥): lying on the ice waiting carp
13. Cancer Guo (郭 巨): bury the mother
14. Duong Huong (杨 香): kill tigers at father
15. Chau Tho Xuong (朱寿昌): quit the agency to find mother
16. Germany with Alkaline Lau (庾 黔 娄): tasting stool anxiety
17. Lao Lai-mail (老 莱 子): sporty happy parents
18. Thai Thuan (蔡 顺): picking strawberries for mother
19. Hoang Huong (黄 香): fan warm quilt pillow
20. Khuong Thi (姜 诗): stream fish jump
21. Great Gourd (王 裒): hear thunder, crying grave
22. Ding Lan (丁兰): woodcut parent church
23. Manh Tong (孟 宗): cry until the shoots grow
24. Hoang Dinh Kien (黄庭坚): wash the mother's pee potty

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less