ពរជ័យ​ដ៏ល្អបំផុត
The Grace of Lord Publisher
1.0 0.8mb

សៀរភៅតូចនេះរូមមាននូវដំណឺងល្អនៃព្រះយេស៊ូវមួយចំនួន នៅក្នុងសន្លឹកខិតបណ្ណ័ដែលយើងខ្ញុំបានធ្វើការបោះពុម្ពកាលពីពេលថ្មីៗនេះ។ គោលបំណងគឺអធិប្បាយពីដំណឹងល្អនៃព្រះយេស៊ូវពីទស្សនៈវិស័ការ យល់ដឹងផ្សេងៗគ្នានេងសំរាប់តំរូវការនៃអ្នកអានផ្សេងៗគ្នាដែរ។ការជួយ សង្រ្គោះត្រូវបានរៀបចំដោយព្រះអង្គម្ចាស់តែមួយគត់នៃយើងដែលជា អ្នកបង្កើតផែនដីជាតំរូវការបន្ទាន់នៃគ្រប់ជាតិសាសន៏នៃមនុស្សនឹង ធ្វើអោយមានការយល់ដឹងនឹងទទួលបានដោយគ្រប់អ្នករាល់គ្នា។ ដូចដែលបានសរសេរទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដា"ទ្រង់ចង់អោយគ្រប់អ្នករាល់គ្នាត្រូវ បានសង្រ្គោះនឹងមកទទួលយកនូវការយល់ដឹងពីពិត"។ព្រះជាម្ចាស់ ដែលបានបង្កើតផែនដីឡើងទ្រង់ជាព្រះដែលពោរពេញទៅដោយសេចក្តី ស្រលាញ់ដ៏សប្បុរសគឺទ្រុងរំពឺងចង់អោយអ្នកដែលទ្រង់បានបង្កើតទទួល ស្គាល់នូវកំហុសខ្លួនឯងហើយបែរត្រឡប់មករកទ្រុងវិញទទួលយកនូវការ សង្រ្គោះដោយរីករាយឌែលទ្រង់បាបរៀបចំហើយទ្រង់នឺងគង់នៅជាមួយ អ្នកនៅគ្រប់ការលំបាករបស់អ្នក។ហេតុដូច្នេះយើងសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថា អ្នកនឹងអាចអានសៀវភៅនេះជាមួយនឹងបេះដូងង៏បរិសុទ្ធរបស់អ្នក ហើយទទួលយកនូវការសង្រ្គោះពីព្រះអង្គម្ចាស់នឹងបានជីវិតអស់កល្បជានិច្ច សូមអោយព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់អ្នក!

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less