వీచిక (సాహిత్య విమర్శ)
Ebook Android Apps
1.0 Varies with device
వీచిక (సాహిత్య విమర్శ)
తెలుగు సాహిత్య విమర్శలోని పద్యకవిత్వం, వచనకవిత్వం, స్త్రీవాద్, ద్ళిత్, ముస్లం సాహిత్య ధోర్ణులను అవగాహన చేసుకోవడానికి ‘వీచిక’ పుస్తకం చకకని మార్గానిి సూచిసుతంది. పద్య కవిత్వం, వచనకవిత్వం, మినీకవిత్వం, కథ, నవల, విమర్శ, పరిశోధనల తీరుతెనుిల్ని పాఠకుల కళ్ళముందంచంది.

Inspired (literary criticism)
Telugu literary criticism padyakavitvam, vacanakavitvam, strivad, dlit, Mussina literary dhornulanu understanding of the 'inspired' book cakakani sucisutandi marganii. Lyric poetry, vacanakavitvam, minikavitvam, story, novel, criticism, research tirutenuilni kallamundancandi readers.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.1 and up

...more ...less