Trận chiến Bạch Đằng Giang
Dasdragon
1.1 Varies with device
Các vị chủ tướng trận Bạch Đằng. Ngô Quyền - Lê Đại Hành - Trần Hưng Đạo
- Ba cuộc kháng chiến bảo vệ tổ quốc chống xâm lược Nam Hán, Nhà Tống, Nguyên- Mông đều kết thúc thắng lợi, rõ ràng bằng những trận đánh ở trên dòng sông Bạch Đằng. “ Thiên Hiệp” ấy là chữ của Nguyễn Trãi đã nói về cái thế trời cho, tức là nói về các yếu tố Thiên và địa của chiến trường sông Bạch Đằng. Ngay từ thời Trần đã có những tứ thơ, lấy án văn rất lạ để nối tiếp về một vấn đề rất lớn trong chiến công Sông Bạch Đằng, ấy là đâu phải chỉ có thiên hiệp, đâu phải chỉ có trời mà còn có người, còn có yếu tố con người. Trong các sử sách và văn thư cổ thì người là yếu tố nhân hỏa sau yếu tố thiên thời địa lợi, ở chỗ này được qui vào caí đức của nhà vua để cái phận số của non sông-đất nước. Nhưng thật ra cái chính là cái thiên biến vạn hóa của khoa học nghệ thuật quân sự do các vị chủ soái thiên tài của trận Bạch Đằng trọng dụng trong hoàn cảnh, trường hợp rất khác nhau để tạo ta thế và lực, để tạo ra thiên thời địa lợi và nhất là nhân hỏa trên tài năng quân sự kiệt xuất của mình.

Owners Minister Bach Dang battle. Ngo Quyen - Le Dai Hanh - Tran Hung Dao
- Three wars to defend our country against invasion Nam Han, Song Dynasty, Nguyen from Mongolia have ended successfully, apparently by the battle on the Bach Dang River. "God Agreement" was the word of Nguyen Trai was talking about that windfall, refers to God and where elements of the battle of Bach Dang River. Right from the Tran had the poetic, taken to court documents very weird serial about a very big problem in the Bach Dang River War, where he is the only natural right half, the sky's not only that there are people, There is the human factor. In the history books and clerical collar, the human factor relied on natural fires after local interests, in that this is referring to the king's chisel to the fate of non-national river. But the main fact is the natural changes of the science of martial arts by the genius Marshal owners of Bach Dang battle of proportion to the circumstances, the case is very different to us power and strength to create natural time's most favorable terrain and fire on an outstanding military talent around.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.1 and up

...more ...less