Өлеңдер жинағы
Даулет Жумадилов
1.9.2 Varies with device
Өлеңдер жинағы - cізге онлайн өлендерді оқуға, жаттауға мүмкіндік береді
Абай Құнанбаев, Ахмед Байтұрсынов, Жамбыл Жабаев, Мұқағали Мақатаев, Махамбет Өтемісұлы, Мағжан Жұмабаев, Мұзафар Әлімбаев, Міржақып Дулатов, Мұхтар Шаханов, Сұлтанмахмұт Торайғыров, Шәкәрім Құдайбердіұлы, Фариза Оңғарсынова, Ілияс Жансүгіров,Қадыр Мырза Али, Қасым Аманжолов, Қалқаман Сариндардың өлендерін онлайн|офлайн оқи, жаттай аласыз.
Үнемі ақындармен, өлеңдермен толығып отырады.

Өleңder zhinaғy - cіzge online өlenderdі oқuғa, zhattauғa mүmkіndіk beredі
Abay Құnanbaev Ahmed Baytұrsynov, Zhambyl toad Mұқaғali Maқataev, Mahambet Өtemіsұly, Maғzhan Zhұmabaev, Mұzafar Әlіmbaev, Mіrzhaқyp Dulatov Mұhtar Shakhanov, Sұltanmahmұt Torayғyrov, Shakarim Құdayberdіұly, Fariz Oңғarsynova, Іliyas Zhansүgіrov, Қadyr Mirza Ali, Қasym Amanzholov Қalқaman Sarindardyң өlenderіn online | offline oқi, zhattay alasyz.
Үnemі aқyndarmen, өleңdermen tolyғyp otyrady.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.1 and up

...more ...less