Молитвa за здравље
Dejan Zivanovic
888 Varies with device
Апликација је направљена у Славу и Част Пресвете Богородице, за добро Српског, Руског и свог Прасвославног народа. Направљена је из љубави и захвалности према Православљу и Пресветој Богородици. Апликација је бесплатна и садржи православне молитве на руском и на српском језику које су преузете са српских и руских интернет сајтова. Апликација одражава ауторов поглед на Православље.

Аутор је направио апликацију без благослова цркве.
Ова апликација није замена за цркву и црквени живот. Апликације је смишљена као допуна духовног живота.


Звучни записи су преузети са ЈуТубе и сва права задржавају аутори песама.
Чудотворне иконе које се налазе у апликацији су преузете са интернета.
Многе молитве су интернет сајтови на којима су приказани текстови.
Аплиакција садржи под апликације Молитвеник, Псаламе по намени, Акатисте Пресветој Богородици.

Аутор је направио апликацију без благослова цркве.
Ова апликација није замена за цркву и црквени живот. Апликације је смишљена као допуна духовног живота.

Молитва за Здравље на Српском језику, коју можете наћи у апликацији, је скуп Православних молитви на Српском језику које је сам Аутор (без Благослова) и по сопственом нахођењу уклопио у молитвену целину. Сам аутор чита ову молитве и није му циљ да саблазни друге.

Mолитва за Здравље је моје лично молитвено правило, састављено по мом нахођењу. Не може заменити ваше и потребно је да се посаветујете са духовником да ли можете да је користите као допунско молитвено средство у случају потребе.Oва апликација подржава хуманитарну организацију https://www.28jun.org

Молитва се саджи се из следећих молитви:

-Уводне молитве пред читање акатиста.
-Молитва Анђелу чувару.
-Молитва Часном крсту
-Молитва Богородици Гесиманској која је пронађена на Гробу Пресвете Богородице.*
-Молитва Богородици Све Царици
-Завршна молитва после читања акатиста
-Молитва Архангелу Рафаилу

*Оригинална молитва Богородици Гестиманској је измењена допунама тј. поменима светитеља на више места у молитви.

Пре читања ове молитве било би добро да се консултујете са свештеником или духовником.

Остале молитве су преузете са других сајтова у не промењеној форми.

Mолитве Богородици у болести за сваку болест појединачно.

Молитвеник на Руском језику.
Псалми по намени.
Православне песме.
Чудотоврне Иконе
Иконе Богородице
Значење икона
Тропари и кондаци
Звучне молитве
Радио станице Руске и Српске
Молитва Богу Оцу у болести.
Молитва Господ Исус Христос у болести.
Молитва за све болести
Молитва за време епидемије
Молитва свим светима и анђелима за болесне
Молитва на руском.
Молитвено правило за болесне
Молитве за психичко здравље
Молитве за духовно здравље
Чага чудотворна гљива
Грех и болест.
псалми по намени
Канон Анђелу Чувару
Молитве за различите болести
Коме се молити у болести
Акатист Кипријан и Јустина
Чудотворне иконе Богородице
Псалтир Блажене Дјевице Марије
Канон покајнички на Пресветој Богородици
Молитва пред иконама Пресвете Богородице
За труднице
Породичне молитве
Молитве за здравље деце
Велика врачарска (лекарска) молитва
Молитве за заштиту од нечисте силе
Псалтир Богородици
Помињање имена у манастиру
Заједничке молитве у исто време
Захвална молитва при излечењу
Канон за болесне
Молитва за немоћне и бесане
Акатисти Богородици
Акатист Нектарије Егински
Акатист Архангел Рафаелa
Акатист Козме и Дамјана
Акатист Св Пантелејмона
Свети Серафим Саровски
Велики број православних икона које можете ставити као позадину
Руска Чага- Гљива против рака

Правослане молитве, Православни молитвеник.

Богородице, заступи и спаси нас грешне!

Достојно је ваистину блаженом звати Тебе, Богородицу, увек блажену и пренепорочну и Матер Бога нашега. Часнију од Херувима и славнију неупоредиво од Серафима, Тебе што Бога-Реч непорочно роди, ваистину Богородицу величамо.

The application is made in honor and glory of the Most Holy Mother of God, for the good of Serbian, Russian and his Prasvoslavnog nation. It is made out of love and gratitude to the Holy Mother of God and Orthodoxy. The application is free and contains Orthodox prayers in Russian and Serbian languages, which are taken from the Serbian and Russian Internet sites. The application reflects the author's view of Orthodoxy.

The author has made an application without the blessing of the church.
This application is not a substitute for the church and church life. Apps is designed as a complement to the spiritual life.

 
Sound recordings are taken from jutub and all rights reserved to the authors of songs.
Miraculous icons contained in the application are downloaded from the Internet.
Many prayers are internet sites which show texts.
On app under application contains Molitvenik, Psalm by use, akatist Theotokos.

The author has made an application without the blessing of the church.
This application is not a substitute for the church and church life. Apps is designed as a complement to the spiritual life.

Prayer for Health in the Serbian language, which can be found in the application, is a collection of Orthodox prayer in the Serbian language by the author himself (without the blessing) in its sole discretion fit the whole prayer. The author himself reads this prayer and is not intended to be offended others.

Prayer for Health is my personal prayer rule, composed by my discretion. Can replace yours and you need to consult a priest if you can use it as an additional prayer means in case of need.This application supports charity https://www.28jun.org

The prayer contains of the following prayer:

Introductory Prayer before reading AKATIST.
The prayer guardian angel.
The prayer Holy Cross
The prayer to the Virgin Gesimanskoj which was found at the Tomb of the Virgin Mary. *
The prayer to the Virgin All Carici
-The final prayer after reading AKATIST
The prayer Archangel Rafail

 * Genuine prayer to the Virgin Gestimanskoj the amendments changed that. means a saint in many places in prayer.

Before reading this prayer would do well to consult with the priest or priests.

Other prayers are taken from other sites in non altered form.

Prayers to the Virgin of the disease for each disease separately.

The prayer in the Russian language.
Psalms according to destination.
Orthodox songs.
Čudotovrne Icons
Icons of the Virgin
Meaning of icons
Tropari and verse known
sound of prayer
Radio stations Russian and Serbian
Prayer to God the Father in the disease.
Prayer Lord Jesus Christ in the disease.
Prayer for all ills
Prayer during an epidemic
Prayer all the saints and angels for the sick
Prayer in Russian.
Rule of prayer for the sick
Prayers for mental health
Prayers for spiritual health
CagA miraculous mushrooms
Sin and sickness.
psalms by destination
Kanon Guardian Angel
Prayers for different diseases
Who can pray in sickness
Akatist Cyprian and Justina
The miraculous icon of the Virgin
Psalter of the Blessed Virgin Mary
Kanon ruefully at the Mother of God
Prayer before the Icon of the Theotokos
for pregnant women
family prayer
Prayers for children's health
Great healers (medical) prayer
Prayers for protection from impure forces
psalter Bogorodici
The mention of the name of the monastery
Common prayer at the same time
Prayer of Thanksgiving for healing
Kanon for sick
Prayer for the weak and sleepless
Akatist Bogorodici
Akatist Nectarios of Aegina
Akatist Archangel Raphael
Akatist Cosmas and Damian
Akatist St. Panteleimon
St. Seraphim of Sarov
A large number of Orthodox icons that you can put as wallpaper
Russian Čaga- Mushroom Cancer

Between Orthodox prayers, Orthodox prayer book.

Virgin, represents and save us sinful!

Worthy is vaistinu call you blessed, Mother of God, and blessed always preneporočnu and Mother of our God. Venerable glory of Cherubim and Seraphim of incomparable, Thee as God-word irreproachable birth, the Virgin vaistinu glory.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less