Пътят към Христос
СЦАСД България
1.0 Varies with device
Пътят към Христос
Елън Г. Уайт

Приложението предлага възможност за прослушване на главите в аудио формат.

До много хора днес достигат думите на Исус Христос: “Елате при Мене всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви успокоя!”. Но как да отидем при Господ?
Кой е пътят към Единствения, Който може да удовлетвори нуждите на човешката душа?

Книгата (приложението) "Пътят към Христос" със сво­ето дъл­бо­ко ин­те­лек­ту­ал­но и ду­хов­но про­ник­но­ве­ние ще ви доведе до една голяма среща с Исус Христос.

Мислите и съветите, които се съдържат в страниците на тази книга (приложение), са донесли утеха и надежда на много смутени и объркани хора по света.
Какво по-добро от това?

ISBN: 954-719-172-1

Издателство „Нов Живот“
http://www.newlife-bg.com/

Steps to Christ
Ellen G. White

The application offers the possibility to listen to the heads in audio format.

Many people today reach the words of Jesus Christ: "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest". But how to go to the Lord?
Who is the path to the One who can satisfy the needs of the human soul?

Book (application) "Steps to Christ" with its deep intellectual and spiritual insight will lead to a big meeting with Jesus Christ.

Thoughts and advice contained in the pages of this book (Annex), have brought comfort and hope to many frustrated and confused people in the world.
What could be better than that?

ISBN: 954-719-172-1

Publishing "New Life"
http://www.newlife-bg.com/

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less