Dunderly
Aschehoug
1.1 Varies with device
Last ned bokhylla-appen gratis og få puslespiller og karaoke fra Dunderly universet. Du kan også kjøpe bøkene direkte fra hylla. En bok er klar for kjøp/nedlasting i bokhylla:

Bulder – en bruksanvisning
Bokpris 49,- NOK

OBS: Bokhylla og appboken er kun tilgjengelig i liggende format på Samsung Galaxy S, Google Nexus S, LG Optimus Black, HTC Desire og HTC Desire HD. Appen vil også fungere på Sony Ericsson Xperia X10, Xperia Arc, Xperia Play og Motorola Milestone.

Om Dunderly:
Dunderly er skapt av Endre Lund Eriksen, prisbelønnet barne- og ungdomsbokforfatter og Endre Skandfer, en av Norges mest anerkjente animatører.

Høy litterær kvalitet: Historiene er et bakteppe for utvikling i barnehagen og hjemme. Historiene skal oppmuntre barnet til å skape, til å leke, til å forstå og til å stille spørsmål.

Mangfold og forskjellighet: Gjennom historiene og karakterene skal barnet oppmuntres til empati og toleranse. Barnet skal kunne identifisere seg med elementer i universet uavhengig av kulturell bakgrunn.

Fantasi og barns medvirkning: Oppmuntre til felles aktiviteter, samhandling og kreativitet. Gjennom lek og fantasi skal barna utfordres og gis opplevelse av mestring. Dunderlyuniverset skal inspirere barna til å gå ut og skape sin egen lek, sin egen historie og sine egne små mirakler.

Appen utviklet av MSMstudio
©2011 Gan Aschehoug

Download bookshelf app for free and get jigsaw player and karaoke from Dunderly universe. You can also buy books directly from the shelves. A book is ready for purchase / download on the bookshelf:

Rushing - an instruction manual
Book price 49, - NOK

NOTE: Bokhylla and appboken is only available in landscape mode on the Samsung Galaxy S, Google Nexus S, LG Optimus Black, HTC Desire and HTC Desire HD. The app will also work on Sony Ericsson Xperia X10, Xperia Arc, Xperia Play and Motorola Milestone.

About Dunderly:
Dunderly is created by Endre Lund Eriksen, award-winning children's and youth book author and Change Skandfer, one of Norway's most renowned animators.

High literary quality: stories are a backdrop for development in kindergarten and at home. The stories will encourage your child to create, to play, to understand and to ask questions.

Diversity and difference: Through stories and characters the child should be encouraged empathy and tolerance. The child should be able to identify with elements in the universe regardless of cultural background.

Fantasy and child participation: Encouraging joint activities, interaction and creativity. Through play and imagination, the children are challenged and given the experience of coping. Dunderlyuniverset will inspire kids to go out and create their own play, their own history and their own little miracles.

The app developed by MSMstudio
© 2011 Gan Aschehoug

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.1 and up

...more ...less