Bói tử vi 2015
JackieNguyen
1.0 Varies with device
* Tính Chất chung : Tân Mùi nạp âm hành Thổ do Can Tân ( Kim ) ghép với Chi Mùi ( Thổ ), Thổ sinh nhập Kim = Chi sinh Can, Can Chi và Nạp Âm lại tương hợp Ngũ Hành, thuộc lứa tuổi đời có nhiều may mắn từ Tiền Vận đến Hậu Vận, dù có trở ngại cũng dễ gặp Qúy Nhân giúp sức để vượt qua dễ dàng. Thổ tính chứa nhiều trong tuổi, nếu không có Mộc chế ngự, các bộ phận tiêu hóa ( nhất là Mật, Lá lách) dễ có vấn đề khi lớn tuổi. Nên lưu ý từ thời trẻ về Già đỡ bận tâm.
Mẫu người trung hậu, thủ tín, cẩn thận trước mọi vấn đề nên đôi khi chậm chạp, tính thích tĩnh mịch, không ưa nơi ồn ào, náo nhiệt, tính nhẫn nại cao, có tinh thần cầu tiến. Hết lòng với mọi người, ai nhờ việc gì cũng sẵn sàng giúp đỡ không câu nệ, không e ngại tính toán, nhất là người thân hay bạn hữu. Nếu ngày sinh có hàng Can ( Canh, Tân, Mậu, Kỷ ) lại sinh giờ ( Sửu, Mùi ) lại được hưởng thêm Phúc Đức của dòng Họ. Tuy nhiên có số ít người vì qúa chủ quan, nghĩ mình thành công được là do tài sức mình, nhưng đến lúc vãn niên sức cùng lực tận, gặp nhiều hòan cảnh bất như ý, hối hận thì đã muộn, trong Sự Nghiệp cũng như Tình Yêu.
Nếu Mệnh Thân đóng tại Thìn, Tỵ thủa thiếu thời vất vả, trung vận trở nên khá giả. Đóng tại Tam Hợp ( Hợi Mão Mùi ) + Cục Mộc hay tại Tam Hợp ( Tỵ Dậu Sửu ) + Cục Kim với nhiều Chính Tinh và Trung Tinh đắc cách hợp Mệnh, xa lánh Hung Sát Tinh ( + Hình Tướng : Tam Đình cân xứng, Ngũ Quan đầy đặn không khuyết hãm, da dẻ tươi nhuận, 2 bàn tay với 3 chỉ Sinh Đạo, Trí Đạo, Tâm Đạo tạo thành chữ M ngay ngắn không đứt quãng, lại có 2 chỉ May Mắn và Danh Vọng ) cũng là mẫu người thành công có địa vị trong Xã Hội ở mọi ngành nghề. Vì Đào Hồng Hỉ gặp Kình Đà Cô Qủa nên mặt Tình Cảm dễ có vấn đề, nếu bộ Sao trên rơi vào Mệnh Thân hay Cung Phối ( Phu hay Thê ). ( Vua Hàm Nghi tuổi Tân Mùi 1871 băng hà năm Qúy Mùi 1943 khi vận số đi vào Hạn Năm
Tuổi 73t + La Hầu + Kình Đà - Tổng Thống Liên Sô Mikhail Gorbatchev tuổi Tân Mùi
« 2/3/1931 » ).

* Nature General: Tan Odor loaded sound by Can Tho Tan onion (Kim) coupled with Chi Mui (Turkey), Turkey Arrival Birth Can Kim = Chi, Chi and Can Go Back interoperability Marble Yin, aged birth there much luck from Tien Hau Yun Yun, despite obstacles prone Quy Nhan also assist to pass easily. Turkish property contains many of the old, without Jupiter dominates, digestive organs (especially the density, spleen) are at issue when older. It should be noted since youth in mind that price.
Type of kindness, the credit, all the issues carefully before sometimes slow, quiet adaptability, dislike noisy, bustling, high endurance, with a progressive spirit. Wholeheartedly with people, who thanks to what is available to help not uptight, not afraid to calculate, especially relatives or friends. If empty Can birthday (Canh Tan, Mau, Ky) yielded hour (Ox, Hare) to enjoy more of the lines They Beatitudes. However there are few people as too subjective, think his success is due to its financial strength, but at the same perpetual effort to tap, having many circumstances wishes, regrets, it was late, the Career and as Love.
If Face Body closed at Dragon, Snake hard childhood, secondary transport becomes wealthier. Close in Three Gorges (Pig Ram Hare) + Jupiter or at the Three Gorges Bureau (Rooster Ox Snake) + The Essential Bureau Kim with Chinese characteristics and ways of Destiny, shunned Hungarian Police Tinh (+ Pictures Chess: Tam Dinh disproportionate , Marble Quan plump with no brakes, lambent chestnut leather, 2 hand with 3 only Xingdou, Tri Dao Tam Dao form M neatly unbroken, only to have 2 Lucky and Fame) is Successful people form the Social status in all industries. Because Hong Hei Dao Kinh had too should meet Emotional easy matter, if the fall in Par Stars on relatives or Supply Co (Phu or so). (King Ham Nghi old Tan Hare Hare Quarter 1871 ice year 1943 when fate enters Year Term
Age 73t + La Virtually + Kình Da - President Mikhail Gorbatchev old Soviet Tan Hare
«03.02.1931»).

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.1 and up

...more ...less