EVRENSEL SIRLAR
BRAINTECH
1.2 Varies with device
AHMED HULÛSİ'nin çok değerli "EVRENSEL SIRLAR" eserinin android uygulamasıdır.

Bilgi :
Dünyanın düz bir tepsi ve kâinatın merkezi olduğu yolundaki ilkel düşünceden; milyarlarca galaksi arasındaki bir galaksinin, 400 milyar yıldızından bir tanesinin, küçük bir uydusunun Dünya olduğu idrakine ulaştı insanlık ilmi!

Ama hâlâ, her şeyi beş duyu ile algıladıklarından ibaret sanıp; maddi ve hayalî değerler peşinde koşarak ömrünü tüketenler, sonra da sahip olduklarını sandıkları her şeyi madde dünyasında istemeyerek bırakıp gidenler, çoğunlukta!..

Tüm yıldızlar arası boşluklar(?), galaksiler ve evren cansız (!), bilinçsiz (!); ancak, aklı göz boyundan ileri geçemeyen ihtiras dolu insanlar, dünyaları ile birlikte evrenin en mükemmelleri, efendileri ve de hakimleri!

Böylesine bir ortamda, bu kitap niçin yazıldı? Ne anlatılmak isteniyor?
Bir hayal mi bu kitaptakiler... Bir fantezi mi... bir kurgu – bilim mi... bir hikâye mi.. bir roman mı?.. Beş duyu ile algılanan dünyanın ötesindeki gerçek değerlere ışık tutmaya çalışan bir mesaj mı? Veya çok daha başka bir şey mi?

İdepya, Kurgas dize yıldızlarının en yücesi. Dünya bilimine göre yıldız bile sayılmaz! Çünkü O'nun maddesel bir yapısı ve görüntüsü yoktur! O, bir "ışınsal kitle" yıldızıdır. Beş duyuyla sınırlı insanların onları tespit etmesi imkânsızdır...

İdepyalı Elf, görgüsünü genişletmek için Dünya'lı Cem ile iletişim kuruyor ve ona ÖZünü tanıma, "Evrensel Gerçekleri" kavrama yolunda elinden gelen hiçbir yardımı esirgemiyor.

Dünyalılar'ın göresel gerçekleri ötesindeki "Evrensel Gerçekler" nelerdir? Bugüne kadar şartlanma yollu edindiğiniz bilgilerle oluşan bakış açınızı alt üst edecek fikirlerin sunulduğu bu kitapla düşünce dünyanızda depremler yaşayacak, kendinizdeki kozmik bilinç boyutuna ait özellikleri ve güçleri keşfedip yaşama yolculuğunda olduğunuzu fark edeceksiniz...

EVRENSEL SIRLAR 'DABADDAH'

Ahmed Hulusi very valuable "UNIVERSAL SECRETS" of the work is android application.

Information:
The center of the world and the universe is a flat tray from primitive notions on the way; A galaxy of billions of galaxies, one of 400 billion stars in a small satellite of the perception that the world was dominated science of humanity!

But still, wrongly thinks just about everything they perceive with our five senses; tangible and imaginary values ​​consuming pursuit of life, and then they think they have reluctantly going to leave everything in the material world, the majority! ..

All of interstellar space (?), Galaxies and the universe inanimate (!), The unconscious (!); however, his mind full of passion people not pass out from the neck forward, along with the world's most perfect of the universe, the master and the judges!

In such an environment, why you wrote this book? What is to be explained?
In this book ... a dream ... a fantasy fiction - science .. a story ... a book? .. Perceived by the five senses beyond the world working to shed light on the true value of message? Or is it something else much more?

A İdepy, Kurgästen string of stars, the highest. The world according to science, not even a star! Because He is not a material structure and image! He is a "radial mass" star. Be limited to five people it is impossible to identify them ...

İdepyal Elf, etiquette to expand, and it is communicating with Dünya'l Cem self-recognition, "Universal Truths" not sparing no help from clutch hand path.

Beyond the cellular realities of earthlings "Universal Truth" What? So far conditioning way obtain the information that you formed your perspective that will turn ideas as presented this book the world of thought in your earthquake will experience yourself, the cosmic consciousness on the size of properties and forces discover their journey in life that you are in you will notice ...

UNIVERSAL SECRETS 'DABADDAH'

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.1 and up

...more ...less