EVRAD-I FARUKIYYE
FARUKIYYE APPS
1.2 Varies with device
Büyük Âlim ve Ârif Abdullah Fârûkî el-Müceddidi Hz.lerinin hazırlamış olduğu "Evrâd-ı Şerîfe-i Fârûkiyye" yi uygulama olarak sizlerin istifadesine sunuyoruz.
Abdullah Fârûkî el-Müceddidî Hazretleri bu eserinde,kendine ait salâvatın yanı sıra:
Yâsîn sûresini, Cenâb-ı Hakk'ın ve Peygamberimiz (s.a.v)'in güzel isimlerini, Hz. Ali, Hz. Veysel Karânî,
Hz. Abdulkâdir Geylânî, Hz. İmâm-ı A'zam, Hz. Muhammed Hazîn el-Fersâfî ve Hz. Hızır (a.s.)'a ait evrâdların yanı sıra bazı peygamberlere ait duaları ve değişik tesbihâtı da derleyerek âdeta gül bahçesinden bizlere bir demet gül sunmuştur.


This application contains the book "Evrâd-ı Şerîfe-i Fârûkiyye" written by
the great alim (savant) Abdullah Fârûkî el-Müceddidi.
Beside Abdullah Fârûkî el-Müceddidi's own salavat, you'll also find other evrads like the evrad from: Hz. Ali,Hz. Veysel Karânî, Hz. Abdulkâdir Geylânî, Hz. İmâm-ı A'zam, Hz. Muhammed Hazîn el-Fersâfî
and from Hz. Hızır (a.s.). This application also contains: The Surah Yasin, the wonderful names of Allah (c.c.) and the beautiful ones of prophet Muhammed (s.a.v.).
In addition to that, we share with you duas of some prophets and different tesbihats.


İçindekiler:
Fâtihâ Sûresi, Yâsîn Sûresi, Âyetü'l-Kürsî, Bakara Sûresi 285 ve 286. Âyet-i Kerîmeler,
Âl-i İmrân Sûresi, 18 ve 19. Âyet-i Kerîmeler, Âl-i İmrân Sûresi, 26 ve 27. Âyet-i Kerîmeler, İhlâs Sûresi, Felâk Sûresi, Nâs Sûresi, Haşr Sûresi, 22-24. Âyet-i Kerîmeler, Ahzâb Sûresi Ayet 56 ve Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî'nin (rh.) Salavâtı, Esmâ-i Hüsnâ, Rasûlullah (s.a.v)'in İsimleri, Sultan Abdulkâdir Geylânî'nin (rh.) Virdi, Âşıkların Reisi Veysel Karânî'nin (rh.) Virdi, Sultan Abdullah Fârûkî el-Müceddidî'nin (rh.) Salavâtı, İmam Ali Efendimizin (r.a.) Virdi, Sultan Abdulkâdir Geylânî'nin (rh.) Salavâtı, Muhammed Hazîn Fersâfî'nin (rh.) Salavâtı, Ebû Hasan Şâzelî'nin (rh.) "Deniz Virdi (Hizbü'l-Bahr)", İmâm-ı A'zam Ebû Hanîfe'nin (rh.) Tesbîhi, Hızır (a.s.)'ın Virdi, "Yâ Cemîlü Yâ Allah (c.c.)" Duası, "Allâhümme Yâ Allah (c.c.)" Duası, Âdem (a.s.)'ın Duaları, Peygamberlerin (a.s.) Tesbîhâtı (Âdem (a.s.), Nûh (a.s.), İbrâhim (a.s.), İsmail (a.s.), İshâk (a.s.),
Eyyûb (a.s.), Yûnus (a.s.), Yûsuf (a.s.), Îsa (a.s.), Efendimiz Muhammed (s.a.v.) 'in Tesbîhi), Tercümân-ı İsm-i A'zam Duası, Şifâ Âyetleri

Büyük ve Arif Alim Abdullah el-Faruki Müceddidi Hz.lerinin hazırlamış olduğu "Evrad-ı Serif-i Fârûkiyye" yi uygulama olarak sizlerin istifadesine sunuyoruz.
Abdullah el-Faruki Müceddidî Hazretleri bu eserinde, kendine ait salâvatın yanı Sira:
Yasin sûresini, Cenab-ı Hakk'ın ve Peygamberimiz (sav) 'in güzel isimlerini, Hz Ali, Veysel Karani Hz,
Abdulkadir Geylani Hz, Hz Imam-ı A'zam, Hz Muhammed el-hazin Fersâfî ve Hz Hızır (as) 'a ait evrâdların yanı Sira Bazi peygamberlere ait duaları ve değişik tesbihâtı because derleyerek adeta valid bahçesinden bizlere bir demet valid sunmuştur.


This application contains the book "Evrad-ı Serif-i Fârûkiyye" written by
the great alim (savant) Abdullah el-Faruki Müceddidi.
Beside Faruki Abdullah el-Müceddidi's own salavat, so you'll find other evrads like the Evrad from: Ali Hz, Hz Veysel Karani, Abdulkadir Geylani Hz, Hz Imam-ı A'zam, Hz Muhammed el-hazin Fersâfî
and from Hızır Hz (a.s.). So This application contains: The Surah Yasin, the wonderful names of Allah (cc) and the beautiful ones of prophet Muhammed (sav).
In addition to that, we share with you duas of some prophets and different tesbihats.


İçindekiler:
Fatiha Suresi, Yasin Suresi, Âyetü'l-Kürsî, Bakara Suresi 285 ve 286 Ayet-i Kerîmeler,
Al-i Imran Suresi, 18 ve 19 Ayet-i Kerîmeler, Al-i Imran Suresi, 26 ve 27 Ayet-i Kerîmeler, IHLAS Suresi, Felâk Suresi, NAS Suresi, haSR Suresi, 22-24. Ayet-i Kerîmeler, Ahzab Suresi Ayet 56 ve Mevlana Halid-i Bağdâdî'nin (Rh) Salavati, Esma-i Hüsna, Rasulullah (pbuh) 'in isimleri, Sultan Abdulkadir Geylânî'nin (Rh) Virdi, Âşıkların Reisi Veysel Karânî'nin (Rh) Virdi, Sultan Abdullah el-Faruki Müceddidî'nin (Rh) Salavati, Imam Ali Efendimizin (ra) Virdi, Sultan Abdulkadir Geylânî'nin (Rh) Salavati, Muhammed hazin Fersâfî'nin (Rh ) Salavati, EBU Hasan Şâzelî'nin (Rh) "Deniz Virdi (Hizbü'l-Bahr)," Imam-ı A'zam EBU Hanîfe'nin (Rh) Tesbîhi, Hızır (as) 'ın Virdi "Yâ Cemîlü Yâ Allah (cc) "Duası," Allâhümme Yâ Allah (cc) "Duası, Adem (as) 'ın Duaları, Peygamberlerin (as) Tesbîhâtı (ADEM (as), Nûh (as), Ibrahim (as), İsmail ( as), Ishak (as)
Eyyub (as), Yunus (as), Yoosuf (as), Îsa (as), Efendimiz Muhammed (sav) 'in Tesbîhi) TERCÜMAN-ı Ism-i A'zam Duası, SIFA Âyetleri

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less