Riyazus Salihin
Ferhat Erbil
3.0 Varies with device
Riyazü-s Salihîn

Nevevî’nin yaşadığı dönem olan 7,5 asır öncesi İslam düşmanları dört bir yandan İslam coğrafyasını kuşatmış içte ve dışta pek çok olumsuzluklar meydana gelmeye başlamıştı. Yani haçlı orduları ve Tatar baskınları her tarafı kasıp kavurmaktaydı. Müslümanlardan bir kısmı bugünkü gibi servet ve şehvet peşine düşmüş, farz ve sünnetleri ihmal ederek değişik bir yaşantıya bürünmüş, bir kısmı da zühd hayatına yöneldiklerini söyleyerek dünyada hiç bir sorumlulukları yokmuş gibi dünyadan yüz çevirmişlerdi. Bir üçüncü grup ta değişik bölgelerde İslam düşmanlarına karşı cihad gayreti içindeydi. Nevevî, böyle bir durumda ne yapılması gerektiğini bilerek o günün insanına neyi nasıl sunması gerektiğini kitap ve sünnete sarılmak olarak tesbit etti ve o dönemdeki üç gruba ayrılan insanların hepsini gerçek bir ölçüde birleştirmek istedi, öğrenme ve yaşama yollarını bu kitabıyla ortaya koymuş oldu. Fert, aile ve toplum planında yapılması gerekenleri ayet ve hadislerle tam yerine oturtarak her türlü sapıklık ve bid’atlara düşenlere gerçek islamı göstermeye çalıştı. İfrat ve tefrite düşmeksizin iddiasız ve gösterişsiz bir islami yapılanmanın yol ve yöntemini ana başlıklar alt birimler ayet ve hadislerle bu kitapta ortaya koymuş oldu. Nevevî’nin kulluk ve samimiyetinin bir meyvesi olarak islam dünyasında bu eseri çok büyük kabul görerek hedefine ulaşmış oldu.
18 ana bölüm ve 372 bölümden oluşan eser her müslümanın her yıl bir sefer okuması gerektiğini anımsatmaktadır.
Riyaz-üs Salihîn hakkında; çağdaş alimlerimizden Abdulfettah Ebu Gudde ve Nâsıruddîn el Elbânî ve Şuayb el Arnavut sened yönünden zayıflığı olan bir kaç hadisin olabileceğini, kendi şahsi tetkik ve değerlendirmelerine dayanarak söylerler. Fakat sened yönünden zayıf bulunan bu hadislerin de başka sened ve yollarla takviye edildiğini dile getiren bu alimlerin yanı sıra yedi asırdır hiç bir alim tarafından tenkid edilmediğini ve daima takdir edildiğini de söylemek gerekir.
Tesbit edebildiğimiz kadarıyla bu kitapta tekrar edilen hadis sayısı 260 civarındadır. Yani aynı hadis veya başka bir ravi tarafından rivayet edilen aynı konudaki hadisler bir kaç konuda ilgili olduğu için tekrar edilmiştir ki bu da sayıyı kabartmak için yapılan bir tekrar olmayıp gerekli olduğundan dolayı tekrar edilmiştir.
Bu güne kadar bu esere Arapça şerhler yapılmıştır.
Delilül Falihîn – Muhammed ibni Allan (996-1057) (4 Cild)
Şerhu Riyaz-üs Salihîn – Abdulmecid Haşim (2 Cild)
Menhel-ül Varidîn Subhi Salih (Tek cilt)
Nüzhet-ül Müttekîn (5 Kişilik Heyet) (2 Cild)
Ayrıca özetleyerek muhtasarları da yapılan bu eserin İngilizce ve Fransızca tercemeleri de vardır.
Türkçe’de de bir kaç tercemesi yapılmıştır. Farklı cilt sayısı ve değişik yayınevleri tarafından çeşitli baskıları yapılan eserin faydalarının yanı sıra cild sayısının fazla oluşu dilinin eski oluşu, baskı ve tertip arızaları yönünden pek çok anlaşılmayı güçleştiren durumlarla karşılaşmamız dolayısıyla bu terceme ve tertibe girmiş bulunmaktayız.

“... Ey Rabbimiz! Bizi doğru yola ilettikten sonra kalblerimizi bu gerçekten bir daha saptırma...” (Al-i İmran: 3/8)

Riyaz-s Saliheen
 
7.5 Nawawi's experience during which the enemies of Islam four centuries ago had surrounded a hand inside and outside the Islamic world for many adversities began to occur. So each side of the crusaders and Tatar raids were ravaged. Muslims, some of today such as wealth and lust pursued fard and Sunnah while ignoring a different life, clad in a part of the asceticism life orientation, saying that the world no responsibility to have no such from around the world face had turned. A third group t jihad against the enemies of Islam in different regions of the effort was for. Nawawi, in such a case what ought to be done that day, knowing the people how and what should present the book and the Sunnah cling detected as a couple and in that period divided into three groups of people all true to a certain extent you want to merge, the learning and living the way this book, has revealed it was. The individual, family and community plan needs to be done in full snapping it into place with all kinds of verses and hadiths that fall into heresy and innovations tried to show the real Islam. Without succumbing to the excesses and tephrite unpretentious and modest ways and methods of Islamic structuring subunits of the main topics in this book with verses and hadith has been revealed. Nawawi's serve and sincerity as a fruit of this work in the Muslim world have accepted a very large target has been reached.
The work consists of the main section 18 and section 372 of every Muslim must read every year that is reminiscent of a time.
Riyaz on-base Saliheen, our contemporary scholars and Nâsıruddîn Gudde Abdulfettah Abu Shu'ayb al Elbânî and weakness of the hands of Albanians in the direction of sanad of the hadith may be a few who, they say, based on their personal inspection and evaluation. But in terms of sanad of this hadith also found a weak sanad and other ways of voicing supplemented these scholars, as well as to criticize seven centuries by scholars that no one must say that and always be appreciated.
As far as we can determine the number of hadiths which are repeated in this book is around 260. So the same or another hadith narrated by ravi hadiths on the same subject again to a few that were concerned about the number of these is not a repeat for fluff was repeated as required.
Up to this day this work was conducted in Arabic commentaries.
Delilül Falih - Allen Muhammad ibn (996-1057) (4 Cild)
Riyaz-base Saliheen Commentary - Abdulmecid Hashim (2 Cild)
Menhel-ul varid Subhi Saleh (single skin)
Nüzhet-ul Muttaqin (5 Personality delegation) (2 Cild)
Also Muhtasarı by summarizing this work also made me terci there are English and French.
Turkish translation is also in a few were made. Different volume number and by different publishers various editions of works of art of the benefits as well as cild number is more than the language of the former occurs, pressure and composition failures in terms of many of understanding difficult situations we face therefore terci, and arranged to have entered.

"... Our Lord! After submitting us to the right path, this is really a diversion than our heart ... "(Al-Imran: 3/8)

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less