มุตโตทัย (ฉบับรวม)
2DGameArt
1.1.3 Varies with device
มุตโตทัย ของ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ
แนวทางการปฏิบัติให้ถึงความหลุดพ้น มุตโตทัย
บันทึกโดยพระอาจารย์วิริยังค์ สิรินฺธโร ( ปัจจุบันพระเทพเจติยาจารย์ วัดธรรมมงคล กรุงเทพฯ ) ณ
วัดป่าบ้านนามน กิ่ง อ. โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร พ.ศ. ๒๔๘๖

พร้อมเสียงอ่าน โดย พระอาจารย์ สุดใจ เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด

ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อธรรมดังต่อไปนี้

๑. การปฏิบัติ เป็นเครื่องยังพระสัทธรรมให้บริสุทธิ์
๒. การฝึกตนดีแล้วจึงฝึกผู้อื่น ชื่อว่าทำตามพระพุทธเจ้า
๒. การฝึกตนดีแล้วจึงฝึกผู้อื่น ชื่อว่าทำตามพระพุทธเจ้า
๔. มูลฐานสำหรับทำการปฏิบัติ
๕. มูลเหตุแห่งสิ่งทั้งหลายในสากลโลกธาตุ
๖. มูลการของสังสารวัฏฏ์
๗. อรรคฐาน เป็นที่ตั้งแห่งมรรคนิพพาน
๘. สติปัฏฐาน เป็น ชัยภูมิ คือสนามฝึกฝนตน
๙. อุบายแห่งวิปัสสนา อันเป็นเครื่องถ่ายถอนกิเลส
๑๐. จิตเดิมเป็นธรรมชาติใสสว่าง แต่มืดมัวไปเพราะอุปกิเลส
๑๑. การทรมานตนของผู้บำเพ็ญเพียร ต้องให้พอเหมาะกับอุปนิสัย
๑๒. มูลติกสูตร
๑๓. วิสุทธิเทวาเท่านั้นเป็นสันตบุคคลแท้
๑๔. อกิริยาเป็นที่สุดในโลก - สุดสมมติบัญญัต
๑๕. สัตตาวาส ๙
๑๖. ความสำคัญของปฐมเทศนา มัชฌิมเทศนา และปัจฉิมเทศนา
๑๗. พระอรหันต์ทุกประเภทบรรลุทั้งเจโตวิมุตติ ทั้งปัญญาวิมุตติ

* Application นี้จัดทำขึ้นเพื่อร่วมเผยแผ่ หลักธรรมคำสอน แนวทางการปฏิบัติให้ถึงความหลุดพ้น ของ
พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ (มั่น ภูริทัตโต) โดยไม่หวังรายได้
ข้อมูลต่างๆ เป็นการรวบรวมจาก Internet ที่ได้มีผู้รวบรวมอยู่ก่อน หากมีข้อมูลผิดพลาดเกี่ยวกับการให้เครดิตผู้รวบรวม
และ รวมถึงผู้จัดทำเสียงอ่าน ทางทีมงานขออภัยมา ณ ที่นี้ และหากมีข้อมูลที่ถูกต้องแล้ว ทางทีมงานจะทำการแก้ไข
อย่างเร็วที่สุด ด้วย จิตคารวะ

Muttodaya of the gravitational O I'd strongly Thera.
Practices for the liberation Muttodaya.
Teacher Mike Davis also recorded by Richard Sirindhorn Building North Road (now the gods Bharatiya Temple Ecclesiastes Thammongkol Bangkok) at
Wat Pa Ban Khok Muang Suphan the King Wild Act 2486.

Read by the teacher and the abbot of Wat Pa Ban Tat wholeheartedly.

Religious topics, which include the following.

First. Practice is also the Sattrrm purification.
Two. Their training and then training others. Was made by Buddha.
Two. Their training and then training others. Was made by Buddha.
Four. Basis for the practice.
Five. Universal foundation of what works in several catalogs.
6th. Information of samsara PRODUCT.
Seven. Login or register base was the site of Makka nirvana.
8th. Stipaฏฐan Chaiyaphum is a practice of their field.
9th. Plot of introspection. As machine withdrawals passion.
10th. Spiritual nature is the same brightness. But I fail to sixteen causes of sorrow
11th. Torture identity of the widely honored. Must be complemented with character.
12. The friendly recipes.
13th. Wigan net is that only the person's genuine.
14. The verbs are in the world - we assume the accounting provisions.
15th. Virtuous Tawas 9.
16. The importance of preaching and concluding sermon preached mean.
17. The saint of all types achieve both growth fielder Jay. The intellectual liberation.

* Application is made to the missionaries. Doctrinal. Guidelines for the release of
Teacher wisdom strongly the gravitational Thera (it'd gravitational growth) without hope of income.
Information is collected from the Internet that was gathered before. If there is an error on a credit collector.
And includes the preparation of a read. Sorry to team at this, and if the information is correct. The team will make a change.
As soon as possible with a spiritual reverence.

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.1 and up

...more ...less