So Tay Du Tong
PhanThanhCa
1.0.4 Varies with device
Dùng cho những người đang theo học các lớp giáo lý dự tòng ở giáo xứ, gồm:

* Một số bài hát thông dụng.
* Kinh nguyện.
* Nghi thức một số Bí Tích cần thiết.

Có gì cần bổ sung sửa đổi xin gửi mail cho tôi: phaolomcchau@gmail.com .

Xin cảm ơn.

For those who are attending catechism classes in the parish catechumens, including:

* Some common song.
* Prayer.
* Rite of some sacraments necessary.

What should amendment please send mail to me: phaolomcchau@gmail.com.

 Thank you.

Content rating: Everyone

Requires OS: 3.0 and up

...more ...less