Câu Gốc Chủ Đề
Hội Thánh Tin Lành Hà Nội
1.6 Varies with device
Kinh Thánh được Đức Chúa Trời cảm thúc cho khoảng 40 trước giả viết ra trong suốt 1600 năm, họ là những nhà tiên tri, mục sư, người thu thuế, ngư dân, sứ đồ, người chăn chiên, bác sĩ...Mặc dù được viết trong 16 thế kỷ nhưng Kinh Thánh không tự mâu thuẫn với chính mình, và không chứa bất kỳ lỗi nào. Mỗi trước giả có một cách viết & quan điểm khác nhau nhưng tất cả đều cùng công bố rằng Chúa Giê-xu là đường đi, chân lý và sự sống, chẳng bởi Ngài thì không ai được đến với Cha (Giăng 14:6).

Hội Thánh Tin Lành Hà Nội phát hành ứng dụng “Câu Gốc Chủ Đề” bản hiệu đính truyền thống 2011, bao gồm nhiều chủ đề được trình bày trực quan và dễ sử dụng. Ước mong lời Chúa được truyền tải qua ứng dụng này sẽ có ích cho Quý vị trong sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình (II Ti-mô-thê 3:16)

Ứng dụng này hoàn toàn miễn phí, được phát triển trên 2 nền tảng Android và iOS cho 4 phiên bản Kinh Thánh (Truyền Thống, Hiệu Đính, NIV, NVB). Vui lòng kết nối Internet để cập nhật câu gốc mới hoặc thêm câu gốc vào Danh Sách Yêu Thích để xem theo chế độ ngoại tuyến.

Xin cảm ơn tổ chức Salem Web Network & What Christians Want To Know và một số tổ chức khác đã cho phép chúng tôi sử dụng ý tưởng nội dung Câu gốc dùng trên website và ứng dụng di động này.

Mọi ý kiến đóng góp xin liên hệ:
----------------------------------------------
Phát triển bởi: Ban Truyền Thông HTTL Hà Nội
Website: www.ungdungcodoc.com - www.hoithanhhanoi.com
Email: ungdung@hoithanhhanoi.com

Lịch sử ứng dụng:
----------------------------------------------
Phiên bản 1.6
- Thêm mới các chuyên mục
- Cập nhật Splash Screen
- Cập nhật thông tin ứng dụng

Phiên bản 1.5
- Thêm mới 10 chủ đề Câu gốc
- Thêm mới số lượng hiển thị câu gốc mới đăng
- Cập nhật hình Splashscreen
- Cập nhật một số icon bị lỗi trên màn hình cỡ trung & nhỏ
- Thay đổi một số ngôn ngữ thông báo
- Sửa chữa một số lỗi giao diện

Phiên bản 1.4
- Thêm mới tính năng Danh Sách Yêu Thích
- Thêm mới 15 trước giả
- Cập nhật và sửa chữa một số lỗi nhỏ

Phiên bản 1.3
- Thêm mới tính năng phóng to, thu nhỏ kích thước chữ
- Cập nhật một số màu sắc biểu tượng

Phiên bản 1.2
- Thêm mới ảnh bìa cho ứng dụng
- Thêm mới nút bình chọn ứng dụng
- Cập nhật và sửa chữa một số lỗi nhỏ

Phiên bản 1.1
- Thêm mới các biểu tượng thiết kế phẳng
- Thêm mới nút chia sẻ bài viết qua mạng xã hội
- Cập nhật 10 chuyên mục mới
- Cập nhật và sửa chữa một số lỗi nhỏ

Phiên bản 1.0
- Phát hành phiên bản ứng dụng lần đầu tiên

The Bible is God's inspired to write down about 40 authors over 1,600 years, they are the prophets, pastors, tax collectors, fishermen, apostles, shepherds, doctors ... Even though written in the 16th century, but the Bible does not contradict itself to himself, and does not contain any errors. Every writer has a different writing & views but they all come together to announce that Jesus is the way, truth and life, not by him, then no one gets to the Father (John 14: 6) .

Hanoi Evangelical Church released app "Verse Topics" traditional revision in 2011, covers a variety of topics is presented intuitive and easy to use. Yearn word of God transmitted through this app will be useful to you in the teaching, rebuking, correcting and training in righteousness (II Timothy 3:16)

This app is completely free, is developed on two platforms Android and iOS 4 version Bible (Traditional, Correction, NIV, NVB). Please connect to the Internet to update or add new verse to verse favorites list to view offline mode.

Thank you Salem Web Network organization Want To Know & What Christians and some other organizations have allowed us to use the idea of ​​the content on the website and used verse mobile applications.

All comments please contact:
----------------------------------------------
Developed by Media HTTL Committee Hanoi
Website: www.ungdungcodoc.com - www.hoithanhhanoi.com
Email: ungdung@hoithanhhanoi.com

Application history:
----------------------------------------------
Version 1.6
- Add new categories
- Update Splash Screen
- Application Update

Version 1.5
- Add new 10 theme verse
- Add new display number of new original question posted
- Update picture splashscreen
- Updated some icons on the screen defective medium & small
- Changing the language some notice
- Fix some bugs interface

Version 1.4
- Add new features wishlist
- Add new 15 authors
- Update and fix some minor bugs

Version 1.3
- Add new zoom feature, zoom font size
- Update some color icons

Version 1.2
- Add new cover art for the application
- Add new application button vote
- Update and fix some minor bugs

Version 1.1
- Add new flat design icons
- Add new sharing button social network posts
- Update 10 new categories
- Update and fix some minor bugs

Version 1.0
- Released version of the app for the first time

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less