Tôi là một con lừa
happzapps
1.0 4.8mb
Rung động khi đọc:

“Tôi thấy tuổi này rất khó xúc động,khó có cảm hứng sáng tác. Tìm được một cuốn sách thú vị, một bộ phim hay, một đĩa nhạc có chất xúc tác với tôi không dễ. Nhưng tôi cảm ơn Mai vì có thể từ cuốn sách của bạn mà tôi lại sẽ nảy ra cái gì đó…” – Ca sĩ T.T.H.

“Phương Mai không già, và tôi có cảm giác với kiểu đi này, cô sẽ không già cho đến chết.” – Đạo diễn L.H.

Khởi nguồn của chuyến đi: "Có nhiều định nghĩa về tự do. Nhưng tôi nhớ mãi câu của một nhà văn khi vừa mới ra tù, thoát khỏi cổng sắt: “Tự do là di chuyển.” Hay thiệt. Không di chuyển thì tự do để làm gì?"

Vibration reading:

"I find this very difficult emotional age, hardly inspired. Find an interesting book, a good movie, a catalyst music with me is not easy. But I thank Mai as possible from your book that I would come up with something ... "- Singer TTH

"Phuong Mai not old, and I have a feeling with this type of travel, she will not age until death." - Directed by LH

The origins of the trip: "There are many definitions of freedom. But I remember the sentence of a writer as he got out of jail, escape the iron gate:" Freedom is moving. "Or damage. Do not move it freedom to do? "

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less