Sametingets Ordböcker
imCode
1.0.1 Varies with device
Ordbok - samiska språk/svenska är Sametingets app med data från Sametingets webbordbok. Appen ges ut av Samiskt språkcentrum som är en del av Sametinget. I appen kan du söka både på svenska och på samiska och det är lätt att växla mellan språken. Ordboken innehåller för närvarande sydsamiska och lulesamiska ord. För många ord visas också uppgifter om ordklass, böjningar, verbgrupp (sydsamiska), stadieväxling (lulesamiska) mm. Appen går att använda utan internetuppkoppling, dvs all data följer med när man laddar ner appen. Samiskt språkcentrum önskar med appen underlätta användningen och öka tillgängligheten av sametingets språkmaterial. Webbordboken uppdateras kontinuerligt och uppdateringarna hamnar med automatik också i appen.

Sametingets ordbok bygger på:
Per-Martin Israelssons och Sakka Nejnes sydsamiska ordbok som Sametinget gav ut 2007
Nils-Olof Sortelius lulesamiska ordbok som publicerades redan år 2005 som en sökbar ordbokstjänst på vår webbplats.

Per-Martin Israelsson och Nils-Olof Sortelius arbetar som sydsamisk- respektive lulesamisk språkkonsulent på Sametingets språkavdelning.

Dictionary - Sami language / Swedish Sami Parliament is the app with data from the Sami Parliament's web dictionary. The app is published by Sami language center which is part of the Sami Parliament. The app allows you to search both the Swedish and the Sami language and it is easy to switch between languages. The dictionary currently contains the South Sami and Lule Sami word. Too many words are also displayed information about part of speech, inflections, verb group (Southern Sami), stage switching (Lule) mm. The app can be used without internet connection, ie, all data follows when you download the app. Sami language center wants the app to facilitate the use and increase the availability of the Saami Parliament language materials. Web dictionary is updated continuously and automatically updates ports also in the app.

Sami Parliament dictionary is based on:
Per-Martin Israel's and Sakka Nejnes Southern Sami dictionary as Sami Parliament gave out 2007
Nils-Olof Sortelius Lulesami dictionary which was published in 2005 as a searchable dictionary services on our website.

Per-Martin Israelsson and Nils-Olof Sortelius works as sydsamisk- respective Lule Sami language consultant at the Sami Parliament's language department.

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 3.0 and up

...more ...less