Văn khấn Việt Nam
InsightSoft Dev
1.0.2 Varies with device
Ứng dụng Văn Khấn Cúng Giỗ tốt nhất, Hoàn toàn miễn phí.
Cam kết đem lại hàng trăm bài văn khấn, nội dung chính xác, không cần kết nối mạng để đọc.
Tổng hợp hơn, Cập nhật ~100 bài văn khấn, cúng các thể loại:
- Văn khấn ngày Giỗ
- Văn khấn Cúng Cô Hồn hàng tháng | Phong Thủy
- Bài văn khấn Cúng Lễ Động Thổ xây nhà, sửa nhà, làm công trình
- Các bài văn khấn/cúng theo phong tục Việt Nam...
1,LỜI DẶN CẦN NHỚ KHI CÚNG LỄ
2,Cúng Khai trương cửa hàng
3,Cúng Nhập Trạch
4,Cúng Động Thổ
5,Khánh thành nhà thờ tổ
9,Cúng giỗ thường
10,"Cúng Lễ Khai Trương công ty, văn phòng, cửa hàng"
6,Cúng ngày rằm
11,Cúng lễ mộ ngày 30 tết
8,"Cúng ngày 1, 15 hàng tháng"
12,Cúng giao thừa
7,Cúng ngày 3 hoặc 7
14,Cúng tổ tiên ngày mồng 1 tết
15,Cúng thần linh trong ngày mồng 1 tết
16,Cúng giao thừa trong nhà
17,Cúng cô hồn
18,"Cúng xe ô tô, mô tô mới mua"
13,Văn khấn khi cưới gả
19,Lễ đầy tháng – thôi nôi cho bé
20,"Văn khấn trong lễ cúng Mụ (Đầy cữ, đầy tháng, đầy năm)"
21,Văn khấn lễ rước linh vị vào chính điện và yết cáo Tiên Tổ
22,Văn khấn lễ Cải Cát
23,Văn khẫn lễ Thượng Thọ
24,Văn khấn dâng sao - cúng sao giải hạn
25,Văn khấn lễ hồi hoàn địa mạch
26,Văn khấn lễ tân gia (Ăn mừng nhà mới)
27,Văn khấn lễ nhập trạch - Dọn vào nhà mới
28,"Bài văn khấn Khi chuyển nhà, khi phải sửa chữa lớn"
29,Văn khấn Tết Trung Thu (Ngày Rằm Tháng 8)
30,Tết Trung Nguyên (Ngày Rằm Tháng 7)
31,Bài văn khấn Tết Đoan Ngọ (Ngày Mồng 5 Tháng 5)
32,Tết Hàn Thực (Ngày Mồng 3 Tháng 3)
33,Bài văn khấn theo Tiết Thanh minh (Từ mồng 5 Đến Mồng 10 Tháng Ba)
34,Lễ dâng sao giải hạn vào ngày tết Nguyên Tiêu
35,"Văn khấn Thổ Thần, Táo Quân, Long Mạch và các vị Thần linh vào ngày Tiên Thường"
36,Văn khấn Gia tiên ngày Tiên Thường
37,Văn cúng ngày Giỗ Hết (Lễ Đại Tường)
38,Văn cúng ngày giỗ đầu
73,Tết Hạ Nguyên (Tết Cơm mới)
39,Văn khấn chính ngày Giỗ Đầu
40," Văn khấn khi cúng giỗ"
41,Văn khấn cầu tự
42,"Văn khấn Thành hoàng ở Đình, Đền, Miếu"
43,Văn khấn tại đền Bà Chúa Kho
44,Văn khấn lễ Đức Thánh Trần
45,Văn khấn ban Công Đồng
46,Văn khấn lễ Tam Toà Thánh Mẫu
47,"Văn khấn tại Đình, Đền, Miếu"
48,Văn khấn xin giải trừ bệnh tật
49,Văn khấn lễ Đức địa Tạng Vương Bồ Tát (U Minh giáo chủ)
50,Văn khấn lễ Đức Quán Thế Âm Bồ Tát (Phật bà Quan Âm)
51,"Văn khấn cầu tài, cầu lộc, cầu bình an ở ban Tam Bảo"
52,Văn khấn lễ Đức Thánh Hiền
53,Văn khấn lễ Đức Ông
54,Văn khấn lễ Phật
55,Văn khấn Tiền chủ
56,Văn khấn Thánh sư
57,Văn khấn Thần Tài
58,Văn khấn thần Thổ Công
59,Văn khấn chúng sinh - Ngày Rằm tháng Bảy
60,Văn cúng gia tiên (Nhân lễ cúng Tân Gia)
61," Văn khấn trong lễ tang"
62,Văn khấn lễ Thiết Linh
63,Văn khấn lễ Thành Phục
64,Văn khấn lễ Chúc Thực
65,Văn khấn Lễ cáo Long Thần Thổ địa
66,Văn khấn lễ Thành Phần
67,Văng khấn lễ Hồi Sinh
68,Văn khấn lễ Chầu Tổ (Triều Tổ lễ cáo)
69,Văn khấn lễ Tế Ngu
70," Văn khấn Lễ Chung Thất và Tốt Khốc"
71,"Văn khấn Lễ Tiểu Tường, Đại Tường (Giỗ đầu, giỗ thứ 2)"
72,Văn khấn Lễ Đàm tế
76,Lễ dâng sao giải hạn vào ngày tết Nguyên Tiêu
77,Văn khấn Đức thánh Trần Hưng Đạo
78,Văn khấn cầu thi cử
79,Văn khấn giải hạn tam tai
80,Văn khấn bồi hoàn địa mạch
Van cung, van khan, to tien, nha dat, nhap trach, cong ty, van phong, thoi noi, day thang v.v...

Applications Van Khan same time the best, absolutely free.
Committed to bringing hundreds of essays profession, content accuracy, without connection to read.
More integrated, Update ~ 100 essays profession, offering the category:
- Van profession Day Commemoration
- Van profession strengthened monthly | Feng Shui
- Post office Khan Ground Breaking Ceremony housing, home repair, do the work
- The post office pray / worship customary Vietnam ...
1, narration TO REMEMBER WHEN worship
2, store grand opening
3, Cung Enter Trach
4, also played Turkey
5, Inauguration church organizations
9, same time often
10, "Cung Le Grand Opening companies, offices, shops"
6, the same day of the full moon
11, worshiping ceremony of the 30th New Year's grave
8, "with the 1st, 15th"
12, Cung Eve
7, the same day 3 or 7
14, worshiping ancestors first day of the New Year
15, worshiping the gods of the first day of the New Year
16, Eve worshiping in the house
17, reinforced
18, "with cars, motorcycles bought"
13, Van vows to marry
19, Cutting It Short - only cradle for baby
20, "Van vow offerings in Mu (Full confinement, full month, full year)"
21, Van profession torch to the main room and announcement prefix
22, Van vows ceremony Improvements Cat
23, Van Thuong ceremony Instant Life
24, Van profession rising star - star worship the term
25, Van vows ceremony locations in complete circuit
26, Van vows front part (Celebrate the new home)
27, Van profession initiation scouts - Moving into a new home
28, "all documents professed When moving house, having to overhaul"
29, Van profession Mid-Autumn Festival (August Full Moon Day)
30, Tet Trung Nguyen (full moon day in July)
31, all documents profession Dragon Boat Festival (May 5 dates)
32 Korean Food Festival (March 3 dates)
33, all documents proving profession under Advanced Thanh (From 5th to 10th March)
34, rising star award ceremony due to Tet Nguyen Tieu
35, "Van Than Turkey vows, the Kitchen, Long circuit and the Gods on bonus day"
36, Van audience first day bonus
37, Van cozy date will (Mass General)
38, Van cozy first anniversary
73 Year Ha Nguyen (New Rice Festival)
39, the day Van profession First Anniversary
40, "Van professed to worship"
41, Van pray self
42, "Van profession tutelary in Family, Temple, Temple"
43, Van pray at the shrine of Ba Chua Kho
44, Saint Tran Van vows ceremony
45, Van tablecloth Council
46, Van Tam Holy vows ceremony Form
47, "Van profession in Family, Temple, Temple"
48, Van vows please disarmament disease
49, Van Stratum Germany vows ceremony Bodhisattva (U Minh cardinals)
50, Van vows ceremony Bodhisattva Avalokiteshvara (Guanyin)
51, "Van pray finance, for fortune, for peace in the original Jewels"
52, Van Hien profession Holy Mass
53, Van vows ceremony Msgr
54, Van professed Buddhist ceremony
55, Van profession Money Home
56, Van professed monk St.
57, Van profession Shen
58, Van pray god Saturn Industry
59, Van profession beings - On the full moon of July
60, Van offerings to ancestors (Human sacrifice Singapore)
61, "Office of the funeral profession"
62, Van Linh vows ceremony Forum
63, Van Phuc Thanh vows ceremony
64, Van vows ceremony Good Food
65, Van Long Shen Turkey vows ceremony site reports
66, Van vows ceremony Ingredients
67, vows ceremony Couch Resurrection
68, The Adoration Van vows ceremony (North Team Report ceremony)
69, Van vows ceremony Source International
70, "Van Chung vows ceremony and Good Catastrophic Failure"
71, "Van vows ceremony Elementary Wall, Great Wall (the first death anniversary, 2nd death anniversary)"
72, Van Dam vows ceremony health
76, rising star award ceremony due to Tet Nguyen Tieu
77, Van Tran Hung Dao Holy profession
78, Van pray examinations
79, Van professed the ear third term
80, Van profession reimburse local circuit
Van supply, dry van, ancestry, nha dat, nhap trach, cong ty, offices, Baby Shower, ladders etc .. day

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less