ATAZAN - Конституция и Кодексы
RA APPS
1.3 Varies with device
Конституция
Конституционные Законы
Кодексы
и все основные Законы

Все законы и кодексы представлены на двух языках (казахский и русский), с изменениями и дополнениями по состоянию на 2015 год.

Вы можете с легкостью выбрать нужный язык и удобный размер шрифта.

Все Кодексы РК:
• Гражданский
• Гражданский процессуальный
• Трудовой
• Налоговый
• Об административных правонарушениях
• Уголовный
• Уголовно-исполнительный
• Уголовно-процессуальный
• О браке и семье
• О здоровье народа и системе здравоохранения
• Бюджетный
• О таможенном деле
• Экологический
• Земельный
• Водный
• Лесной

Все Конституционные Законы РК:
• О госудаpственной независимости РК
• О государственных символах РК
• О Первом Президенте РК - Лидере Нации
• О Президенте РК
• О Парламенте РК и статусе его депутатов
• О Правительстве РК
• О Конституционном Совете РК
• О судебной системе и статусе судей РК
• О выборах в РК
• О республиканском референдуме

Для удобного пользования приложением, раздел "Законы" разделен на тематические категорий. К примеру, закон "О дорожном движении" (ПДД - Правила Дорожного Движения) находится в категории Законы - Транспорт.


------------------------------
------------------------------
------------------------------


Конституция
Конституциялық Заңдар
Кодекстер
және барлық негізгі Заңдар

Барлық заңдар мен кодекстер екі тілде (қазақша және орысша) және 2015 жылы берілген өзгерістер мен толықтыруларымен ұсынылған.

Сіз оңайлықпен қажетті тіл мен ыңғайлы қаріп өлшемін таңдай аласыз.

ҚР-ның барлық Кодекстері:
• Азаматтық
• Азаматтық іс жүргізу
• Еңбек
• Салық
• Әкімшілік құқық бұзушылық
• Қылмыстық
• Қылмыстық-атқару
• Қылмыстық-процестік
• Неке және отбасы туралы
• Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы
• Бюджет
• Кеден ісі туралы
• Экологиялық
• Жер
• Су
• Орман

ҚР-ның барлық Конституциялық Заңдары:
• ҚР-ның мемлекеттiк тәуелсiздiгi туралы
• ҚР-ның мемлекеттік рәміздері туралы
• ҚР-ның Тұңғыш Президенті - Елбасы туралы
• ҚР-ның Президентi туралы
• ҚР-ның Парламентi және оның депутаттарының мәртебесi туралы
• ҚР-ның Үкіметі туралы
• ҚР-ның Конституциялық Кеңесi туралы
• ҚР-ның сот жүйесі мен судьяларының мәртебесі туралы
• ҚР-ндағы сайлау туралы
• Республикалық референдум туралы

Бағдарламаның ыңғайлы пайдаланылуы үшін, "Заңдар" бөлімі тақырыптық санаттарға бөлінді. Мысалы, "Жол жүрісі туралы" заңы (ЖЖТ - Жол Қозғалысы Ережелері) Заңдар-Көлік санатында.

✓ The Constitution
✓ of the Constitutional Law
✓ Codes
✓ and all the basic laws

All the laws and codes presented in two languages ​​(Kazakh and Russian) , as amended as of 2015 .

You can easily select the desired language and user-friendly size .

All Codes of the Republic of Kazakhstan:
• Civil
• Civil Procedure
• Labour
• Tax
• Administrative Offences
• Criminal
• Criminal Enforcement
• Criminal Procedure
• Marriage and the Family
• On people's health and the health care system
• Budget
• On Customs Affairs
• Environmental
• Land
• Water
• Forest

Все Конституционные Законы РК:
• About gosudapstvennoy independence of the Republic of Kazakhstan
• About the state symbols of the Republic of Kazakhstan
• On the First President of Kazakhstan - Leader of the Nation
• On the President of the Republic of Kazakhstan
• On the Parliament of Kazakhstan and the status of its deputies
• On the Government of the Republic of Kazakhstan
• On the Constitutional Council of Kazakhstan
• On the Judicial System and Status of Judges of Kazakhstan
• О выборах в РК
• On the republican referendum

For convenient use of the application to "laws" is divided into thematic categories. For example, the law "On Road Traffic" (SDA - Rules of the road) is in the category of laws - Transportation.


------------------------------
------------------------------
------------------------------


✓ The Constitution
✓ Konstitutsiyalyқ Zaңdar
✓ CODEXTER
✓ zhane barlyқ negіzgі Zaңdar

Barlyқ zaңdar changed CODEXTER ekі tіlde (Kazakh Russian zhane oryssha) zhane 2015 zhyly berіlgen өzgerіster changed tolyқtyrularymen ұsynylғan.

Sіz oңaylyқpen қazhettі til changed yңғayly қarіp өlshemіn taңday alasyz.

ҚR-nyң barlyқ Kodeksterі:
• Azamattyқ
• Azamattyқ іs zhүrgіzu
• Enbek
• Salyқ
• Әkіmshіlіk құқyқ bұzushylyқ
• Қylmystyқ
• Қylmystyқ-atқaru
• Қylmystyқ-protsestіk
• Neka zhane Otbasy turaly
• Halyk densaulyғy zhane Densaulyk saқtau zhүyesі turaly
• Budget
• Keden іsі turaly
• Ekologiyalyқ
• Gers
• Su
• Orman

ҚR-nyң barlyқ Konstitutsiyalyқ Zaңdary:
• ҚR-nyң Memlekettik tәuelsizdigi turaly
• ҚR-nyң Memlekettik rәmіzderі turaly
• ҚR-nyң Tұңғysh Prezidentі - Elbasy turaly
• ҚR-nyң Prezidenti turaly
• ҚR-nyң Parlamenti zhane onyң deputattarynyң mәrtebesi turaly
• ҚR-nyң Үkіmetі turaly
• ҚR-nyң Konstitutsiyalyқ Keңesi turaly
• ҚR-nyң hundred zhүyesі changed sudyalarynyң mәrtebesі turaly
• ҚR-ndaғy Sailau turaly
• Respublikalyқ referendum turaly

Baғdarlamanyң yңғayly paydalanyluy ushin "Zaңdar" bөlіmі taқyryptyқ sanattarғa bөlіndі. Mysaly, "Jol zhүrіsі turaly" zaңy (ZHZHT - Jol Қozғalysy Erezhelerі) Zaңdar-Kөlіk sanatynda.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less