iCzytam
Fundacja Festina Lente
1.1 Varies with device
Aplikacja iCzytam została opracowana przez Fundację Festina Lente, która działa na rzecz upowszechnienia czytelnictwa poprzez wykorzystanie nowoczesnych mobilnych mediów.

Pierwsza taka aplikacja – biblioteka najpiękniejszych bajek chodząca za dzieckiem, z dzieckiem. Dostępna w każdej chwili na smartfonie i tablecie.
Najlepsi autorzy (od Andersena do Wilde’a),
najlepsi aktorzy (od Barcisia do Zborowskiego),
najlepsi ilustratorzy (od Dudek do Wilkonia).
Bez przemocy i kiczu.

Aplikacja rozwija wrażliwość i wyobraźnię małego czytelnika.
Teksty bajek i ilustracje mogą być tematem do rozmów dziecka z rodzicami.
Kiedy rodzice są zajęci, dziecko posłucha bajki w interpretacji świetnego aktora.

- Obecnie w aplikacji dostępnych jest ponad 30 bajek
- Aplikacja objęta jest subskrypcją (minimum na jeden miesiąc - 4zł);
- Subskrybenci otrzymują dodatkowo GRATIS jedną nową bajkę lub rozdział tygodniowo
- Po wygaśnięciu subskrypcji pobrane treści pozostają w telefonie.
Wszyscy Użytkownicy aplikacji po jej zainstalowaniu otrzymują BONUS
w postaci 5 bajek do Swojej biblioteki.

Cechy aplikacji:

- Co tydzień w środę dodawana jest jedna bajka lub jeden rozdział dłuższej opowieści.
- Proste zabezpieczenie dla dzieci przed przypadkowym wejściem do Interentu
- Bajki można czytać (słuchać i oglądać) offline, czyli bez dostępu do Internetu).
- Podczas czytania/słuchania można zmieniać wielkość czcionki i wyłączyć głos.
W czasie trwania subskrypcji dziecko ma dostęp do CAŁEJ Biblioteki iCzytam i może ją pobrać na telefon;
można usunąć z telefonu dowolną bajkę.

W sprzedaży oferujemy również serię książeczek ColorAudio - z kolorowankami i zagadkami, inspirowanymi bajkami aplikacji iCzytam

Aplikacja ma rekomendację znawców literatury dziecięcej. Treść aplikacji iCzytam powstała przy wsparciu Narodowego Instytutu Audiowizualnego.

Całość wpływów z subskrybcji jest przeznaczona na rozwój Biblioteki iCzytam Fundacji Festina Lente. Jeśli chciałbyś w inny sposób wesprzeć rozwój naszej Biblioteki, napisz:
media@festina-lente.org.pl

The application was developed iCzytam Festina Lente Foundation, which works to spread literacy through the use of modern mobile media.

The first such application - the library of the most beautiful fairy walking behind the child, with the child. Available at any time on your smartphone and tablet.
Top authors (from Andersen to Wilde)
best actors (from Barcisia to Zborowski)
the best illustrators (from Dudek to Wilkon).
Without violence and kitsch.

The application develops sensitivity and imagination of young reader.
The texts of stories and illustrations may be subject to discussions with the child's parents.
When parents are busy, the child will listen to fairy tales in the interpretation of a great actor.

- Currently the application is available for more than 30 fairy tales
- The application is subject to a subscription (minimum of one month - 4zł);
- Subscribers also receive FREE one new tale or a chapter a week
- When a subscription expires downloaded content will remain on the phone.
All users of the application after installation receive BONUS
in the form of five fairy tales to His library.

Application Features:

- Every week on Wednesday added a one story or one chapter of a long story.
- Simple protection for children from accidentally entering the Interentu
- Fairy tales can be read (listen and watch) offline, ie without access to the Internet).
- While reading / listening, you can change font size and turn off the voice.
During the subscription period the child has access to the ENTIRE Library iCzytam and can be downloaded on the phone;
You can delete any of your story.

In sales, we also offer a series of booklets ColorAudio - with coloring books and puzzles, inspired by fairy tales application iCzytam

The application has a recommendation of experts in children's literature. ICzytam application content created with the support of the National Audiovisual Institute.

The entire proceeds from the subscription is intended for the development of the Library Festina Lente Foundation iCzytam. If you would like another way to support the development of our libraries, type:
media@festina-lente.org.pl

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less