Cẩm nang giao thông
Tran Quang Khai
1.1 Varies with device
Cách ứng xử với cảnh sát giao thông khi bị tuýt còi

Những văn bản liên quan

Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012

Luật Giao thông đường bộ 2008

Nghị định 171/2013/NĐ-CP

Nghị định 107/2014/NĐ-CP

Nghị định 27/2010/NĐ-CP

Nghị định 81/2013/NĐ-CP

Thông tư 45/2014/TT-BCA

Thông tư 65/2012/TT-BCA

Thông tư 55/2013/TT-BGTVT

Thông tư 02/2014/TT-BGTVT

How to deal with the traffic police being tweed horn

The relevant documents

Law Handling of Administrative Violations in 2012

Road Traffic Act 2008

Decree 171/2013 / ND-CP

Decree 107/2014 / ND-CP

Decree 27/2010 / ND-CP

Decree 81/2013 / ND-CP

Circular 45/2014 / TT-BCA

Circular 65/2012 / TT-BCA

Circular 55/2013 / TT-BGTVT

Circular 02/2014 / TT-BGTVT

Content rating: Mature 17+Violence, Blood and Gore, Use of Drugs, Strong Language

Requires OS: 2.1 and up

...more ...less