Kinh Dược Sư
Phật Học
1.0 Varies with device
Phật Dược Sư còn gọi là Dược Sư Lưu Ly Quang Phật, Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai, Dược Sư Như Lai, Dược Sư Lưu Ly Như Lai, Đại Y Vương Phật, do bổn nguyện của ngài là "cứu tất cả các bệnh khổ cho các chúng sinh" cho nên còn có tên Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật, là vị Phật đại diện cho sự trọn vẹn của Phật quả ngự cõi phía đông (là cõi Tịnh Lưu ly). Tranh tượng của ngài hay được vẽ với tay trái cầm thuốc chữa bệnh và tay mặt giữ Ấn thí nguyện. DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG NHƯ LAI BẢN NGUYỆN CÔNG ĐỨC KINH do Bồ Tát Giới Đệ Tử Tuệ Nhuận Dịch Ra Chữ Việt Nam.

Medicine Buddha, also known as the Medicine Buddha Vaidurya Light, Medicine Master Vaidurya Light United Tathagata, the Tathagata Medicine, Medicine Vidudabha Tathagata, the Great Medicine King Buddha, because of his volunteer duties are "at all patients suffering beings "so aka Tai Dien Tho Medicine Buddha, the Buddha represents the wholeness of Buddhahood defense eastern realms (the Pureland Lapis). His statues or painted with his left hand and his right hand, medications willingly hold Indian pilots. The opportunities Kuan WEEKLY PRAYER OF GERMANY SUCH FUTURE PERIODS Bodhisattva Vow disciples by Tue Nhuan Service Out Font Vietnam.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less