Kinh A Di Đà
Phật Học
9.0 Varies with device
A-di-đà kinh là bản rút ngắn của Đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm kinh.
Đây là một trong ba bộ kinh quan trọng nhất của Tịnh Độ tông (tiếng Anh: Pure Land sect), lưu hành rộng rãi tại Trung Quốc, Nhật Bản và Việt Nam. Kinh này trình bày phương pháp nhất tâm niệm danh hiệu A-di-đà và sẽ được A-di-đà tiếp độ về cõi Cực lạc lúc lâm chung (niệm Phật). Nguyên bản tiếng Phạn của kinh này vẫn còn tồn tại và người ta cũng còn tìm thấy những bản dịch Hán ngữ của hai dịch giả lừng danh là Cưu-ma-la-thập và Huyền Trang (chữ Hán: 玄奘).
Kinh A Di Đà do đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết về y và chánh báo của đức Phật A Di Đà nơi thế giới Cực lạc ở phương Tây, cách cõi Ta bà này mười muôn ức cõi Phật. Kinh cũng chỉ bày pháp môn niệm Phật để được vãng sanh về cõi Cực lạc của đức Phật A Di Đà.

Amitābha trading as the shortening of Mahayana immeasurable economic dignified life.
This is one of the three most important sutras of Pure Land (English: Pure Land sect), widely circulated in China, Japan and Vietnam. This trading method presented single-mindedly recite amitābha and will be A-di-da to the realms of deathbed Ecstasy (nembutsu). Sanskrit original of this business still exists and they also found the Chinese language translations of two famous translators are sheep-ma-la-gathering and Xuanzang (Chinese: 玄奘).
Amitabha Sutra by Buddha Shakyamuni medical theory and chief of the newspaper where the Buddha Amitabha the Pure in the West, how Samsara like memory ten Buddhas. Beijing also presents methods to be reborn Buddhist concept of realms Ecstasy of Amitabha Buddha.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less