KINH TRƯỜNG THỌ DIỆT TỘI
Phật Học
1.0 Varies with device
Tôi nghe như vầy : Một thời Đức Phật, ở thành Vương Xá, trong núi Linh-thứu, với sự câu hội, một ngàn hai trăm năm mươi Tỳ-kheo, các Đại Bồ-tát, mười hai ngàn người, cùng tám bộ chúng, Trời, Rồng, quỷ thần, hạng nhân phi nhân, nghe Phật nói pháp.

Bấy giờ Đức Thế Tôn, từ trên gương mặt, phóng những ánh sáng, với năm màu sắc, xanh, vàng, đỏ, trắng, trong mỗi màu có vô lượng hóa Phật, hay làm Phật sự, chẳng thể nghĩ bàn. Mỗi mỗi hóa Phật, đều có vô lượng Bồ-tát hóa hiện, ca ngợi Phật đức. Ánh sáng nhiệm mầu, khó thể đo lường, trên đến cõi trời, Phi phi tưởng xứ, dưới hết chiếu đến, địa ngục Vô gián. Ánh sáng lan khắp, tám muôn địa ngục, nơi nào cũng có. Chúng sanh trong ngục, gặp ánh sáng Phật, tự nhiên niệm Phật, đều được phương tiện, Niệm Phật tam muội.

I heard something like this: One of the Buddha, in Rajgir, the Spirit-Vulture Peak mountain, with a great question, one thousand two hundred and fifty monks, the Great Bodhisattva, twelve thousand men, and eight sets we, God, Dragon, spirits, non-rated personnel, heard Buddha said.
 
Then the Blessed One, from facial, launched the light, with five colors, blue, yellow, red, white, each color has a limitless number of Buddha, or Buddha, not inconceivable. Every each of Buddha, are immeasurable Bodhisattva manifested, Buddhist merit praise. Lighting mysterious, difficult to measure, on the heavens, non-ideal African origin, as all references to, endless hell. The light spread throughout, eight all hell, where there also. Being in prison, having light Buddha, recite the Buddha nature, are means, Recitation Samadhi.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less