Kinh Vu Lan Bồn
Phật Học
2.0 Varies with device
Xuất phát từ sự tích về Bồ tát Mục Kiền Liên đại hiếu đã cứu mẹ của mình ra khỏi kiếp ngạ quỷ. Vu Lan là ngày lễ hằng năm để tưởng nhớ công ơn cha mẹ (và tổ tiên nói chung) - cha mẹ của kiếp này và của các kiếp trước[1].
Theo kinh Vu Lan thì ngày xưa, Mục Kiền Liên đã tu luyện thành công nhiều phép thần thông. Mẹ ông là bà Thanh Đề đã qua đời, ông tưởng nhớ và muốn biết bây giờ mẹ như thế nào nên dùng mắt phép nhìn khắp trời đất để tìm[1]. Thấy mẹ mình, vì gây nhiều nghiệp ác nên phải sanh làm ngạ quỷ, bị đói khát hành hạ khổ sở, ông đã đem cơm xuống tận cõi quỷ để dâng mẹ. Tuy nhiên do đói ăn lâu ngày nên mẹ của ông khi ăn đã dùng một tay che bát cơm của mình đi không cho các cô hồn khác đến tranh cướp, vì vậy khi thức ăn đưa lên miệng đã hóa thành lửa đỏ[1].
Mục Liên quay về tìm Phật để hỏi cách cứu mẹ, Phật dạy rằng: "Dù ông thần thông quảng đại đến đâu cũng không đủ sức cứu mẹ ông đâu. Chỉ có một cách nhờ hợp lực của chư tăng khắp mười phương mới mong giải cứu được. Ngày rằm tháng bảy là ngày thích hợp để cung thỉnh chư tăng, hãy sắm sửa lễ cúng vào ngày đó".
Làm theo lời Phật, mẹ của Mục Liên đã được giải thoát. Phật cũng dạy rằng: chúng sanh ai muốn báo hiếu cho cha mẹ cũng theo cách này (Vu-Lan-Bồn Pháp). Từ đó, ngày lễ Vu-lan ra đời[1].

Stemming from the area of ​​modern bodhisattva Maudgalyayana saved his mother hospitality from preta life. Vu Lan is an annual feast to commemorate the parents (and ancestors in general) - parents of this life and of past lives [1].
As a rule of Vu Lan is old, Moggallana successfully cultivated many miracles. His mother, Mrs. Thanh Recommended died, he remembered and wanted to know now how the mother should allow the eyes to look around heaven and earth to find [1]. Seeing his mother, for causing so much bad karma to be born as hungry ghosts, starving tortured, he was brought down to the realm of demons rice to give mum. However, due to prolonged hunger so his mother used to eat a bowl of rice covered his hand away without another soul for her to scramble, so when the food into the mouth were red fire [1].
Section Lien returned to find a way to save mother asked Buddha to Buddha taught: "Whatever he generously to divine where not enough to save his mother anywhere. The only way thanks to synergies of around ten new monks hope Award save. On the fifteenth day of July was appropriate to invite the monks, be prepared to sacrifice on that day. "
Follow Buddha's mother was freed Category Union. Buddha also taught that living beings who want to report to parents in the same way (Ghost Festival-Bon France). Since then, Yu-lan holidays birth [1].

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less