Polskie Kodeksy Pro
LexDroid
1.8.25 Varies with device
*Aplikacja płatna, przed zakupem polecam darmową wersję Polskie Kodeksy*
*Przed odblokowaniem dostępny jest wyłącznie kodeks cywilny.*

Polskie Kodeksy Pro to zbiór polskich kodeksów.

Dostęp w każdej chwili do podstawowych, obowiązujących aktów prawnych:
• z możliwością wyszukiwania po nr. artykułu i frazie.
• w czytelnej formie
• z funkcją szybkiego przewijania
• zakładki
• praca w trybie offline
• kodeks cywilny i kodeks postępowania cywilnego
• kodeks karny i kodeks postępowania karnego
• kodeks rodzinny i opiekuńczy, kodeks spółek handlowych i in.

Z programu korzystają m.in. sędziowie, adwokaci, radcy prawni.

Różnice w stosunku do wersji podstawowej to dodatkowo:
• kodeks handlowy
• kodeks karny wykonawczy
• kodeks karny skarbowy
• kodeks drogowy (Prawo o ruchu drogowym)
• ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
• aktualizacje prawne
• zakładki

Stan prawny: 2017.05.08.
Założeniem programu jest prostota, funkcjonalność i maksymalne wykorzystanie dostępnej powierzchni ekranu.

*Dla użytkowników Androida 4.x*
Włączenie opcji "wymuś renderowanie na GPU" w ustawieniach Androida może spowodować brak płynności w działaniu aplikacji. W takim wypadku należy odznaczyć tą opcję. Domyślnie jest ona wyłączona. Jej włączenie powoduje niestabilne działanie wielu aplikacji.
Google zaleca jej nie aktywowanie.

Lokalizacja w menu: ustawienia/system/opcje programistyczne/interfejs użytkownika/wymuś renderowanie na GPU-użyj w aplikacjach sprzętowej akceleracji 2D

* Application payable, before buying I recommend the free version Polish Codes *
* Before unlock is only available in the Civil Code. *

Codes Polish Polish Pro is a set of codes.

Access at any time to the basic, existing legislation:
• the ability to search the no. Article and phrase.
• in a readable form
• function fast
• tab
• working offline
• Civil Code and the Code of Civil Procedure
• Criminal Code and Code of Criminal Procedure
• Family and Guardianship Code, the Code of Commercial Companies and others.

The program shall benefit, among others, Judges, lawyers, legal advisors.

Differences in relation to the basic version is additionally:
• Commercial Code
• Executive Penal Code
• Fiscal Penal Code
• highway code (Road Traffic Law)
• Act on court costs in civil cases
• Legal Updates
• tab

Legal status: 2017.05.08.
The program assumes simplicity, functionality and maximum use of the available screen space.

* For users of Android 4.x *
Turning on the "Force GPU rendering" in Android settings can result in a lack of liquidity in the operation of the application. In this case, uncheck this option. By default it is off. Its inclusion causes unstable operation of multiple applications.
Google recommends you do not activate it.

Location menu: Settings / System / software options / UI / Force GPU rendering applications-use 2D hardware acceleration

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.1 and up

...more ...less