กดดูรู้สิทธิ
Talumbon Co., Ltd.
1.0 Varies with device
กดดูรู้สิทธิ นำเสนอบริการข้อมูลสิทธิประโยชน์ ขยายการเข้าถึงข้อมูลสิทธิประโยชน์ของภาครัฐ ที่มีให้แก่ประชาชนตามช่วงอายุ ผู้ด้อยโอกาส เด็ก สตรี คนสูงอายุ และคนพิการ โดยการเชื่อมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ นําเสนอต่อประชาชนให้สามารถใช้งาน ได้ง่าย เข้าใจง่าย และเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย

กลุ่มของสิทธิประโยชน์แบ่งเป็นสองกลุ่มคือ สิทธิประโยชน์พื้นฐาน และสิทธิประโยชน์กลุ่มดูแลพิเศษ

คุณสมบัติการใช้งาน
1. แสดงสิทธิประโยชน์ตามกลุ่ม สิทธิประโยชน์พื้นฐาน และสิทธิประโยชน์กลุ่มดูแลพิเศษ
2. แสดงรายชื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของแต่ละสิทธิประโยชน์
3. แสดงตำแหน่งของหน่วยงานตามตำแหน่งบนแผนที่
4. ค้นหาล่ามภาษามือได้
5. ตรวจสอบข้อมูลคนพิการได้

Get to know the rights offering benefits information. Expanding access to information of public benefits. Available to the public under the age of disadvantaged children, women, the elderly and people with disabilities by linking data from different departments. Presented to the public to use, easy to understand and be part of the effort to reduce social inequality in Thailand.

Groups of benefits divided into two groups. Basic benefits Special care benefits and group

Usability Features
1. Benefits Group Basic benefits Special care benefits and group
2. The list of benefits related entities.
3 shows the position of the agency as the location on the map.
4. Find a Sign Language Interpreter
5. Check for disabled people.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0.3 and up

...more ...less