Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày
Grace Softs Co.
1.0.15 Varies with device
“Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi,
thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng.” Gia Cơ 4:12

Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày là một nguồn tài liệu tỉnh nguyện dành quý báu dựa theo quyển Bài Học Tỉnh Nguyện Hằng Ngày của Ấn Phẩm Nguồn Sống kết hợp với ứng dụng công nghệ sẽ giúp đỡ nhiều cho mỗi Cơ Đốc Nhân trong hành trình theo Chúa với những giá trị sau:

Biết Chúa
Học biết bản tính, đặc tính và Lời của Đức Chúa Trời để trở nên giống như Ngài trong mọi lãnh vực của đời sống. Khi biết Ngài nhiều hơn và vui hưởng sự tương giao mật thiết với Ngài, đời sống chúng ta được biến đổi giống như Ngài.

Đời sống thánh khiết
Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta để trở nên thánh khiết và công bình. Ngài mong đợi chúng ta bày tỏ đặc tính và bản tính của Ngài trong cuộc sống của chúng ta.

Thờ phượng & Cầu nguyện
Thờ phượng Chúa Jesus và cầu nguyện là điều không thể thiếu được trong đời sống. Chúng ta thờ phượng Chúa cách hết lòng và cầu nguyện mật thiết với Ngài chỉ khi chúng ta đã kinh nghiệm Lời của Ngài cách sâu nhiệm.

Mã nguồn đã được kiểm duyệt và chính thức cấp phép bởi Goole Play, nội dung được cập nhật chính xác theo quyển Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày của Uỷ Ban Cơ Đốc Giáo Dục Tổng Liên Hội HTTL Việt Nam (MN) xuất bản theo từng quý.

Hiện tại mã nguồn cài đặt trên iOS đang được Apple chuẩn duyệt và cấp phép, chúng tôi sẽ cập nhật sớm nhất ngay khi có thể. Thời gian dự kiến trong quá trình phê chuẩn của Apple là khoảng giữa tháng 8-2015.

Hỏi & Trả lời xem thêm tại: http://baihockinhthanhhangngay.com/faq/

"For the word of God is living and powerful, and sharper than any two-edged sword,
it penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow; thoughts and intents of the heart. "James 4:12

Daily Bible Study is a volunteer resource based on the book valuable volunteer Lesson Publications Daily Source of living combined with the application of technology will help a lot to each Christian for journeys under God with the following values:

Knowing God
Learn the nature, characteristics and the Word of God to become like Him in every area of ​​life. Knowing Him better and enjoy intimate fellowship with Him, our lives are transformed like Him.

Holy lives
God calls us to be holy and righteous. He expects us to express character and His character in our lives.

Worship & Prayer
Worship Jesus and prayer is indispensable in life. We worship God wholeheartedly and pray intimately with Him only when we experience the depth of His Word manner.

Code has been submitted and officially licensed by Goole Play, content is updated correctly under atmospheric Daily Bible Study of the Christian Education Committee General Federation Vietnam Irrigation system (MN) published by each precious.

Currently the code installed on Apple iOS are browsing and licensing standards, we will update as soon as possible. Estimated time of Apple's approval process is between May 8-2015.

Q & more at: http://baihockinhthanhhangngay.com/faq/

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less