Polska Biblia Gdańska
MartinVillar.com
3.7.3 Varies with device
Polska Biblia Gdańska

- Przeczytaj całą Polskie Biblia.
- Czytania planów: kilka planów do czytania Biblii w 30, 45, 60, 90, 180 lub 365 dni (niektóre plany są dostępne tylko w wersji PRO)
- Czytanie z ostatniego wersu za pomocą jednego kliknięcia!
- (Nowość) Desktop Widget: czytaj losowe wersety na godzinę.
- Ustawienia sekcji: łatwo skonfigurować aplikację.
- Przeciągnij od lewej do prawej aby przejść do poprzedniego rozdziału/planu i od prawej do lewej aby przejść do następnego rozdziału/planu.
- Nowy wygląd zawierający pasek skrótów!
- Przeglądaj księgi, rozdziały i wersety.
- Wyszukuj zwroty przez kliknięcie na ikonę wyszukiwania. Możesz wyszukiwać w obrębie całej Biblii, testamentu, księgi a nawet rozdziału.
- Długie przytrzymanie na wersecie pozwoli ci na dodanie go do ulubionych, podzielenie się w mediach społecznościowych, ysłanie przez inne aplikacje lub po prostu.
- (Nowość) skopiowanie go do schowka.
- Przeglądaj swoje ulubione wersety. Możesz usunąć wybrany werset, przez dłuższe przytrzymanie go.
- Ustaw rozmiar czcionki: na przytulne odczytu.

Cechy szczególne w wersji PRO (Polska Biblia Gdańska PRO)
- Wszystkie plany są dostępne
- Dla wygody czytania, wybrać pomiędzy trzema różnymi trybami kontrastu (dzień, noc, złoto).
- Czytaj Biblię w trybie poziomym / horyzontalnym lub pionowym.
- Brak reklam
- Poprawa prędkości

Polish King James Version

- Read the entire Polish Bible.
- Reading Plans: several plans to read the Bible in 30, 45, 60, 90, 180 or 365 days (some plans are only available in the PRO version)
- Reading the last verse with a single click!
- (New) Desktop Widget: random read verses per hour.
- Settings section: Easily configure the application.
- Drag from left to right to go to the previous chapter / plan and from right to left to go to the next chapter / plan.
- New design containing the shortcut bar!
- Browse books, chapters and verses.
- Search for phrases by clicking on the search icon. You can search throughout the Bible, Testament, books and even a chapter.
- Long press on the verse will allow you to add it to your favorites, share on social media, ysłanie by other applications or simply.
- (New) copy it to the clipboard.
- Browse your favorite verses. You can delete the selected verse, by holding it longer.
- Set the font size for comfortable reading.

Special features in the PRO version (Polish King James PRO)
- All plans are available
- For the convenience of reading, choose between three different modes of contrast (day, night, gold).
- Read the Bible in landscape / horizontal or vertical direction.
- No ads
- Improved speed

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less