Norsk Bibel
MartinVillar.com
3.7.3 Varies with device
Norsk Bibel

Les hele den "Det Norsk Bibelselskap 1930" version.

- Du kan søke enkeltvis i hele Bibelen, testamenter, bøker eller kapitler.
- Leseplanlegger: les bibelen på 30,45,60,90, 180 eller 365 dager (Free/PRO)
- Fortsett å lese: fortsett lesing fra siste vers med et klikk.
- (NYTT) Desktop Widget: lese tilfeldige vers hver time.
- Innstillinger seksjon for enkelt å konfigurere programmet.
- Dra fra venstre til høgre for å lese det forrige kapittelet/planlegg eller dra fra høgre til venstre for å lese neste kapittel/plan.
- Nytt design med ActionBar. Spesiell layout for tabletter.
- Søk gjennom bøker, kapittel og vers.
- Et langt press på et vers vil legge det til dine favoritter og lar deg dele det med venner på sosiale medier.
- Kopier til utklippstavlen.
- Favorittvers.

Særtrekk i dette "Norsk Bibel PRO":
- Alle planer er tilgjengeli
- For komfortabel lesing, velg mellom tre behagelige kontraster (dag, natt, sepia).
- Les bibelen i landskap / horisontal visning.
- Ingen annonser.
- Forbedret hastighet

Norwegian Bible

Read the entire "The Norwegian Bible Society 1930" version.

- You can apply individually throughout the Bible, testaments, books or chapters.
- Reading Planner: read the Bible on 30,45,60,90, 180 or 365 days (Free / PRO)
- Continue reading: Continue reading from the last verse with a click.
- (NEW) Desktop Widget: read random verses every hour.
- Settings section to easily configure the program.
- Benefit from the left to the right to read the previous chapter / plan or benefit from higher on the left to read the next chapter / plan.
- New design with ActionBar. Special layout for tablets.
- Search through books, chapter and verse.
- A long press on a verse will add it to your favorites and let you share it with friends on social media.
- Copy to clipboard.
- Favorite Verses.

Distinctive features of this "Norwegian Bible PRO":
- All plans are available t
- For comfortable reading, choose between three comfortable contrasts (day, night, sepia).
- Read the Bible in landscape / horizontal viewing.
- No ads.
- Improved speed

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less