Jelajah Maya Madinah
Multimedia Computing Research Group USM
1.6.1 Varies with device
Pengenalan Aplikasi ini.

1. Jelajah Maya Madinah merupakan satu perisian mudah alih telefon pintar berkonsepkan jelajah Madinah secara maya.

2. Aplikasi ini dibangunkan sebagai panduan kepada para penziarah yang ingin melakukan ziarah ke kota suci Madinah Al-Munawwarah.

3. Aplikasi ini memaparkan pengenalan Kota Madinah dan tatacara ziarah Madinah.

4. Pengenalan mengenai Madinah, termasuklah sejarah Madinah, adab-adab ketika ziarah, kelebihan kota Madinah dan objektifnya. Di dalam aplikasi ini ziarah dibahagikan kepada 2 bahagian iaitu :

a) Ziarah Dalam
- Masjid Nabawi
- Perkuburan Al-Baqi

b) Ziarah Luar
- Tempat-tempat bersejarah
- Tempat-tempat menarik

5. Tatacara ziarah merangkumi:
i. Persediaan ke Madinah
ii. Ziarah Dalam (Masjid Nabawi & Al-Baqi)
iii. Ziarah Luar (Tempat bersejarah & tempat menarik)
iv. Ziarah Wada

6. Selain itu disediakan juga gambar-gambar, senarai hadis sahih,senarai doa yang berkaitan mengenai ziarah Madinah.

7. Turut disediakan beberapa tips sebagai panduan kepada para penziarah.

Introduction of this application.

1. Virtual Tour of Medina is a mobile software smartphone concept of a virtual tour of Medina.

2. This application was developed as a guide for pilgrims who wish to perform the pilgrimage to the holy city of Madinah Al-Munawwarah.

3. This application displays the identification procedure of Medina and Medina pilgrimage.

4. Introduction of Medina, including Medina history, ethics while visiting, advantages and objectives of Medina. In the application of this pilgrimage is divided into 2 parts, namely:

a) Visiting In
   - Masjid Nabawi
   - Al-Baqi Cemetery

b) Visiting Foreign
    - Historic Places
    - Places of interest

5. Pilgrimage procedures include:
    i. Preparations to Medina
    ii. Visiting the (Prophet's Mosque & Al-Baqi)
    iii. Visiting Foreign (historic sites & places of interest)
    iv. Visiting Wada

6. Additionally provided are also photographs, authentic Hadith list, a list of related prayer on pilgrimage in Medina.

7. Also provided some tips as a guide to the pilgrim.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less