สารเคมีอันตราย
wh3re
1.0.3 0.1mb

ระบบฐานข้อมูลสารเคมีอันตราย เป็นแอพพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นโดยสำนักความปลอดภัยแรงงาน
เพื่อเฝ้าระวังและติดตามการใช้สารเคมีอันตรายอย่างปลอดภัยของสถานประกอบกิจการ

สำนักความปลอดภัยแรงงาน มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาแอพพลิเคชันนี้ขึ้นเพื่อสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลสารเคมีอันตรายให้มีรูปแบบเดียวกัน ก่อให้เกิดความสะดวกในการนำไปใช้ ทั้งในแง่การรายงานผลตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย และการค้นหาข้อมูลสารเคมีอันตรายมาใช้ได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น

แอพพลิเคชันฐานข้อมูลสารเคมีอันตราย ประกอบด้วย
- msds/sds ภาษาไทย ของสารเคมีอันตรายอย่างน้อย 1,516 ชนิด ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ.2556
- ผู้ใช้สามารถคัดลอก msds/sds จากฐานข้อมูลอ้างอิง ไปแก้ไขเพื่อบันทึกเป็นฐานข้อมูลสารเคมีอันตรายที่มีใช้ในครอบครองของตนเองได้โดยสะดวก
- ค้นหา msds/sds และบันทึกเป็น pdf/word/excel/odt เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้
- เป็นฐานข้อมูลที่อัพเดตสม่ำเสมอ ข้อมูลเป็นแบบ realtime โดยเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลออนไลน์ของสำนักความปลอดภัยแรงงาน

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0.3 and up

...more ...less