ကုရ္အာန္ ျမန္မာ ဘာသာျပန္
Alinn Myat Wunn
1.0 Varies with device
ဤ “ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ ျမန္မာဘာသာျပန္” သည္ ယခင္က ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ သာသနာ့
ပညာရွင္ဃာဇီ မို႔ဟမၼဒ္ ဟာရွင္မ္။ (တာဝန္ခံ ဘာသာျပန္မႈး) ေမာ္လာနာ မကၠဆုဒ္
အဟ္မဒ္ခါန္း။ (တြဲဘက္ဘာသာျပန္မႈး) ဆရာႀကီး ဦးထြန္းၾကြယ္။ (ျမန္မာစာ အတိုင္ပင္ခံ)
တို႔မွ ျပဳစုစီရင္ ေရးသားထားေသာ က်မ္းဂန္တစ္ေစာင္ျဖစ္ၿပီး ပါဠိပါေမာကၡ ဆရာၾကီး
အဟ္မဒ္ကာစင္မ္၊ ဟာဂ်ီ မီရ္စုလိုင္မာန္ လႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနႀကီး၊ ေမာ္လာနာ မုဖ္တီ
မဟ္မူဒ္ ဒါဝူဒ္ ဟာရွင္မ္ ယူစုဖ္၊ ေမာ္လာနာ အစ္ဗ္ရာဟီမ္ အဟ္မဒ္ မဇာဟိရီ၊ ဦးဘေသာင္း
ဒုတိယအတြင္းဝန္၊ လူမ်ိဳးစုလႊတ္ေတာ္၊ တို႔မွ တည္းျဖတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less