Ali Küçük Tefsiri
Ferhat Erbil
6.0 Varies with device
*** Besairul Kuran Tefsiri ***

*** Ali Küçük Tefsiri ***

----- Uygulama Özellikleri -----

+ 114 sure tamamı türkçe

+ Son kaldığım yer özelliği

+ İnternet kullanımını gerektirmez

+ İçinde herhangi bir reklam yoktur

+ Sade ve hoş bir tasarım

*** TEFSİR HAKKINDA ***

İmam Hatip yıllarında direk ve en direk Kur’an’ı anlatan Arapça ve Türkçe kitaplara yö­neldim. Kulluk kitabımızı ve onun pratiği olan Resûlullah efendimizin sünnetini tanımadan Allah’ın istediği kul­luğu yaşayabilmemin im-kânsızlığına olan kesin inancım, beni yoğun bir şekilde vahye yönlendirdi. Kur’an’la alâkalı bir altyapımın oluşması için önce çeşitli meâllerden sayısını şu anda hatırlayamayacağım ka­dar hatim indim. Her hatmimde Besâir olan kitabımız bana derin ufuklar ve bakış açıları kazandırdı. Bu arada Kur’an’la beraber başta kütüb-i sitte olmak üzere hadis kitaplarını okudum. Sünnetin, Kur’an’ın ikinci derecede müfessiri ve beyân edicisi olduğuna inan­cım, beni yoğun bir şekilde sünnetle meşguliyete yönlendirdi. Sün­netle beraberliğim Kur’an’ı daha güzel anlamama yardımcı oldu. Daha sonra Arapça Türkçe bugüne kadar yazılmış tefsir kitaplarını okumaya çalıştım. Bende kitabımızla alâkalı bir alt yapının böylece oluştu­ğunu hisseder etmez, hemen çevrem­den gruplar kurup anlat­maya başladım. Öğrendiğim bölümleri ders grupla­rıma anlatmaya baş­ladıktan sonra kitabımıza vukufiyetim daha da derinleş­meye baş­ladı. Anlatarak daha güzel öğrenme imkânına ulaşmayı bizzat tec­rübe ettim.

Bunun için her yıl anlattığım grupları artırdım. Kitabımızı bö­lümlere ayırarak 40-45 civarın­daki gruplarıma anlatmayı yoğunlaştır­dım. Bu arada ders grupla­rından bazı arkadaşlar bu dersleri kasetlere alarak daha geniş kitlelere ulaştırmayı denediler. İlk planda 40 kadar kaset piyasaya yayıldı. Dinleyenlerden memnuniyet beyanları gel­meye başlayınca, bir 40 kaset daha yapıldı. Daha sonra baştan sona Bakara sûresi çıktı. Bu kasetler pek çok müslümanın evine girdi, bir çok radyo bu kasetleri yayınladı. Allah’ın yar­dı-mıyla pek çok müslüman Kur’an ve sünnete yöneldi. Okuyanlar, araştır­maya yöne­lenler çoğaldı.

Karakter limiti bitti :)

... Devamını uygulamyı indirdikten sonra " Hakkında " kısmından okuyabilirisniz.

Interpretation of the Quran Besairul *** ***

 Small Tafsir of Ali *** ***

Application Features ----- -----

+ 114 full time Turkish

+ Last place I stayed feature

+ Does not require the use of Internet

+ Does not have any advertising In

+ Simple and nice design

COMMENTARY ABOUT *** ***

Imam and Preacher year describing the mast and the mast Quran in Arabic and Turkish, I turned to books. Serve our competitors and our master the Messenger of Allah with his practice circumcision can live without recognizing that God desires of servitude to im-kânsızlıg my firm belief that, in the revelation led me intensely. Before the Qur'an relevant to the formation of an infrastructure at the moment I do not remember the number of the various Maal Hatim went up. Each marshmallow Bashar me that our book has given me a deep horizons and perspectives. Meanwhile, with the Qur'an, especially in Qutb-i Sitte read his books, including the hadith. Circumcision, second-degree commentators of the Qur'an and belief that it is declaratory, I was directed to an intensive preoccupation with female circumcision. I draw the circumcision helped me to understand the Quran better. Turkish was written in Arabic then ever tried to read books of tafsir. Infrastructure relevant to our competitors so I feel that it does not occur, the immediate environment up and began telling my groups. I've learned my lesson groups begin to tell you after parts of our competitors vukufiyet I began to deepen. Explaining to achieve better chance of learning experience I've personally.

              I tell you this every year for the group did not increase. Our book to tell my group into sections have concentrated around 40-45. Meanwhile, some friends of course group taking these courses on cassettes tried to reach a wider audience. In the first tape market has spread to as many as 40. Statements of satisfaction from listeners began to arrive, a 40 cassette was made. Then came Qur'an from beginning to end. These tapes are so many Muslims broke into the home, this tape has published a large number of radio. With half-men of God were headed to many Muslims the Qur'an and Sunnah. Those who read, who tend to study proliferated.

Character limit is over :)

... After downloading more applications often "About" section okuyabilirisniz from.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less