Kudsi Hadisler
Ferhat Erbil
1.2 Varies with device
----- Kudsi Hadisler --------

BUHARI, MÜSLİM, İBNİ MACE, EBU DAVUD TİRMİZÎ, NESÂÎ VE MUVATTÂ'DAN KUDSÎ HADİSLER
Sonsuz hamd Alemlerin Rabbine, Salat ve Selâm kâinatın efen­disi hazreti Peygamber efendimize olsun.

Elinizdeki Kudsî Hadisler Mecmuası da, hem bilgilenmek isteyen herkesin, hem de ilim erbabının kütüphanesinde özel bir yer tutacaktır İnşallah.

Bilindiği üzere Kudsî Hadisler, îslâm şeriatının ikinci kay­nağıdır. Manası Allah Celle Şanuhu'dan olup lafzı Hazreti Pey­gamberimiz efendimize aittir. Bu itibarla da Kur'an-ı Kerîm'den sonra, Hadis-i Şeriflerden de bir önce gelen serî delillerdendir ki, diğer Hadisler (Hadis-i Nebevi) Kudsî Hadislerden sonra zikredilir. Bu bir.

İkinci mesele; bu günlere gelene kadar, 40 ve 75 Kudsî Hadis gibi mecmualar neşredilmişse de, bütün Kusdsî Hadisleri, Kütübi Sitte ve Muvatta gibi bir kaynaktan toplayan, biraraya getiren ol­mamış bildiğimiz kadarıyla. Biz ise Kudsî Hadisler kitabini neşretmekle, böyle bir gerekliliği de inşallah kültür hayatımıza ka­zandırmış olacağız. Ayrıca şunu da belirtmeden geçemeyeceğiz, elinizdeki eserde bazı hadisler rivayet farklılıklanyla tekrar veril­miştir. Bu tekrarlan kitaba alma zaruretimiz iki sebepten kaynak­landı. Birisi, kitabın - orjinal tasnifini aynen muhafaza ettik ki, yayın ve tercüme anlayışımış ve kavrayışımız, bunu gerektiriyor­du.


Kalpleri en iyi bilen Allah'tır. Elinizdeki bu çalışma, inşallah çok çok istifade edilebilecek bir eser olacaktır. Çalışma bizden tevfik Allah'tandır.

Hadith Qudsi -------- -----

VAPOR, Muslim, Ibn Majah, Abu Dawud, Tirmidhi, Nasai from Muwattd Quds AND HADITH
Endless praise to the Lord of the Worlds, the Prophet, peace and blessings of our Lord lord of the universe get.

Journal of the Hadith Qudsi on your hand, and everyone who wants to be informed, as well as hold a special place in the library of expert knowledge is God-willing.

As is known, the Hadith Qudsi, is the second source of Islamic Sharia. God is the literal meaning of Celle Şanuhu Prophet Hazrat belongs to our Lord. In this regard, after the Koran Koran, Hadith is proof of a series to come before the other Hadith (Prophetic Hadith-i) is mentioned after the Hadith Qudsi. This is a.

The second issue, until these days, such as 40 and 75 Hadith Qudsi has been published in magazines, all Kusdsî Hadith, Kutub Sitta and Muwatta from a source like the collects, brings together not as we know it. Disseminate the book, but we Hadith Qudsi, such a requirement will be earned also hope to our cultural life. It also goes without that pass, some hadith narrated in the work at hand is given farklılıklanyl again. Our books take repeated Whereas this was due to two reasons. One of the book - the original classification've kept the same, the publication and translation of our understanding and conception, it would require.
 

Hearts is God knows best. The present study, I hope, will be very much a work that can be exploited. Working us pursuant Allah.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less