PHẬT GIÁO VÀ KHOA HỌC
VNBC
2.1.2 Varies with device
MÔ TẢ
“Phật Giáo và Khoa Học” là ứng dụng trên di động đi tiên phong trong việc cung cấp đầy đủ các văn bản, tài liệu về Phật Giáo trong tương quan với khoa học hiện đại ngày nay.
Ứng dụng cho phép người dùng nhanh chóng tiếp cận với những nguồn tài liệu quý về cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, kinh sách Phật giáo, pháp âm MP3 và có cả nhạc Phật giáo…
Ứng dụng “Phật Giáo và Khoa Học” luôn được cập nhật liên tục để đáp ứng nhu cầu tham khảo, tra cứu của Phật tử và những người dùng đang quan tâm tìm hiểu Phật pháp.
TÍNH NĂNG
1. Phật Giáo và Khoa Học
- Một thư viện những cuốn sách giá trị, nổi tiếng của Thiền sư Thích Nhất Hạnh , Đức Đạt Lai Lạt Ma, Tiến sĩ Trịnh Xuân Thuận....
- Những tư liệu bằng video, những bài giảng pháp….v.v cho thấy sự tương đồng giữa Khoa Học hiện đại và Phật Giáo.
2. Lịch sử Đức Phật
- Tìm hiểu lịch sử Đức Phật qua những cuốn sách được phát hành ở Việt Nam và trên thế giới; qua các bộ phim hoạt hình và phim điện ảnh, tư liệu.
- Ngoài ra, chuyên mục cũng cung cấp một thư viện các file MP3 thu âm về lịch sử để đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng.
3. Phật Ngôn và Thiền Ngôn
- Phật Ngôn (lời Phật dạy) được trình bày theo hình thức mới lạ, đẹp mắt.
- Thiền Ngôn (những câu nói nổi tiếng của những thiền sư nổi tiếng như thầy Thích Nhất Hạnh, Đức Đạt Lai Lạt Ma,…v.v) cũng sẽ được trình bày theo một cách riêng, giúp độc giả tiếp cận dễ dàng dù là những người bận rộn nhất.
4. Nhạc Phật
- Một thư viện những bài nhạc Phật giáo được tuyển chọn kỹ lưỡng giúp người nghe thư giãn sau thời gian làm việc mệt mỏi, bộn bè công việc.
ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ỨNG DỤNG
- Liên tục cập nhật những văn bản, tài liệu, video mới nhất liên quan đến Phật giáo.
- Kết nối những người dùng có cùng mối quan tâm: cho phép có sự tương tác giữa những người sử dụng như nhắn tin nội bộ, chia sẻ sách, hình ảnh, video.
- Cá nhân hóa trải nghiệm của người dùng: cho phép mỗi người dùng tự xây dựng một thư viện riêng (sách, phim, truyện, nhạc,...) và chia sẻ với những người dùng khác.

DESCRIBE
"Buddhism and Science" is on mobile applications pioneered in providing full text documents on Buddhism in relation to modern science.
The application allows users to quickly access the information and materials about the life of Buddha Sakyamuni, Buddhist texts, legal MP3 music and has both Buddhist ...
Applications "Buddhism and Science" is updated continuously to meet the needs of reference, Buddhists and lookup of users who are interested in learning Buddhism.
FUNCTION
1. Buddhism and Science
- A library of book value, renowned Zen master Thich Nhat Hanh, the Dalai Lama, Dr. Trinh Xuan Thuan ....
- The video documentary, the lectures ... etc shows the similarities between modern science and Buddhism.
2. Historical Buddha
- Learn the history of the Buddha through the book was released in Vietnam and around the world; through animated films and movies and documents.
- In addition, the forum also provides a library of MP3 files recorded history to meet the diverse needs of users.
3. Language and Zen Buddhist Languages
- Buddhist Languages ​​(Buddha's teachings) are presented in the form of new, beautifully.
- Meditation Spoken (the famous words of the famous Zen master Thich Nhat Hanh, the Dalai Lama, ... etc.) will also be presented in a particular way, to help readers easily access either the Most busy people.
4. Music Buddha
- A library of Buddhist music was carefully selected to help listeners relax after long working time, work tanks.
DEVELOPMENT DIRECTION OF APPLICATION
- Continuously updated texts, documents, latest videos related to Buddhism.
- Connect users with the same concern: to allow interaction between the users as internal messaging, share books, photos, video.
- Personalization of the user experience: allowing each users to build a personal library (books, movies, books, music, ...) and shared with other users.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less