สาระธรรม: ธรรมะสั้นๆ30วินาที
Naritasoft
4.0.6 Varies with device
สาระธรรม เป็นแอพพลิเคชั่นที่รวบรวม สาระธรรมของ ท่านพุทธทาสภิกขุ, พระพรหมคุณาภรณ์, ท่านว.วชิรเมธี, หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ, และ พระไพศาล วิสาโล และสามารถเล่นเสียงประกอบสาระธรรมได้อัตโนมัติ

ซึ่งมีแนวความคิดมาจาก เมื่อ 2-3ปีที่แล้ว ผู้จัดทำได้ยินเสียง "สาระธรรมเพื่อมวลชน" ทางวิทยุอยู่บ่อยครั้ง ทำให้อยากจะรวบรวมว่า บทสาระธรรมเพื่อมวลชน นั้นมีทั้งหมดกี่ตอน และได้พบว่าเว็บไซต์ของ "กรมประชาสัมพันธ์" ได้มีการเผยแพร่ข้อความ, เสียง, และวิดีโอ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ ประกอบกับในช่วงนี้การใช้แอพพลิเคชั่นบนมือถือกันอย่างกว้างขวาง ผู้จัดทำจึงมีแนวความคิดที่จะนำบทธรรมะจากเว็บไซต์ของ "กรมประชาสัมพันธ์" มาจัดทำเป็นแอพพลิเคชั่นบนมือถือ เพื่อให้บทธรรมะนี้ได้เข้าถึงผู้ใช้งานให้มากที่สุด และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ธรรมะนี้ด้วย

เวอร์ชั่น 3.0
- เพิ่มสาระธรรมชุดใหม่ของ พระไพศาล วิสาโล

เวอร์ชั่น 2.0
-เพิ่มหมวดและสาระธรรมของ หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ ใหม่
-เพิ่มหมวดและสาระธรรมของ พระไพศาล วิสาโล ใหม่
-แก้ไขคำชุดสาระธรรมเดิม
-เพิ่มการแสดงข้อความ "พรุ่งนี้วันพระ" และ "วันนี้วันพระ"
-ปรับปรุงเอกสารวิธีใช้งาน

เวอร์ชั่น 1.0
-สามารถแสดงข้อความสาระธรรม เล่นเสียงสาระธรรมได้
-สามารถเลื่อนข้อความถัดไปและย้อนกลับได้
-สามารถแชร์แอพฯ สาระธรรม และแชร์ข้อความสาระธรรมแต่ละเรื่องได้
-สามารถบันทึกสาระธรรมเข้าไปในหมวดที่ชอบได้
-สามารถกำหนดชนิด, ขนาด, และสีของตัวอักษรได้
-สามารถกำหนดการเล่นเสียงได้

Fairly trivial is an application that brings together all fairly trivial by Buddhist, Brahma Kuna Porn, you. W. Savant, pastor intellectual Department mendicant, and the vast Wisalo and can play sound fairly trivial. Automatic

This concept comes from 2-3 years ago, when a sound is heard. , "A Theology for the Masses" on the radio often. I want to make that collection A fairly trivial for the Masses There are many And have found that the site "PRD" has published the text, audio, and video, which can be downloaded from the website. Moreover, in this period the use of applications on mobile phones widely. Publishers have ideas to bring philosophy from a website. "PRD" to be made an application on the mobile. So that a philosopher has access to most users. And take part in the dissemination of this seminary.

Version 3.0
- Added a new set of the vast fairly trivial Wisalo.

2.0
- Add categories and the fairly trivial. Luang Pho Ananda Intellectual new mendicant
- Add categories and contents of the vast Wisalo fairly new.
- Corrected the wrong set of original material.
- Added a message "Tomorrow" and "the day the".
- Update document how the

Version 1.0
- Can display a fairly trivial Fair play audio content
- You can move the next message and reversible.
- Can be shared fairly trivial apps and share text, each story is fairly trivial.
- Can be fairly trivial to our preference.
- Can determine the type, size, and color of the font.
- Is scheduled to play sound

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less