Truyện Trạng Quỳnh
Vapp Play And Learn
2.0 Varies with device
Xuất phát từ những giai thoại về các ông "Trạng nguyên" (có thật), dân gian đã xây dựng nên những ông "trạng dở" (hư cấu) để gửi gắm vào đấy những ước muốn của mình. Mỗi mẩu truyện là một giai thoại trong đời nhân vật nhằm đả kích, châm biếm một ai đó. Có thể là bọn trẻ đồng trang lứa trong làng (Đầu to bằng bồ), kẻ trên (Trời sinh ông Tú Cát), kẻ sang (Miệng người sang), quan thị (Lỡm quan thị), vua (Tiên sư thang Bảo Thái), Chúa (Đá bèo, Đại phong, Món ăn mầm đá), Thành hoàng, bà Banh, chúa Liễu...
Nội dung ứng dụng gồm có các truyện sau:
- Mầm đá
- Chúa Ngủ Ngày
- Quyển Sách Quý
- Vay Tiền Chúa
- Câu Đố
- Trả Ơn Chúa Liễu
- Vụ Kiện Chôn Sách
- Thư gửi bà giáo Thụ
- Phơi sách
- Tượng Bà Banh
- Quỳnh đối đáp với Đoàn Thị Điểm
- Ngọc người
- Ngọa sơn
- Đón sứ tàu
- Miệng kẻ sang
- Đơn xin chôn trâu
- Ông nọ bà kia
- Mẹo trẩy kinh
- Làm thơ xin ăn
- Bà Chúa mắc lỡm
- Chửi…Vua
- Trạng chữa bệnh
- Hút chết vì quả đào
- Cây nhà lá vườn
- Mừng chúa thắng trận
- Lễ tế sao
- Thi ngũ quả
- Thừa giấy vẽ voi
- Câm Điếc
- Chọi gà
- Hơn
- Cấy rẽ ruộng Liễu
- Đầu to bằng cái bồ
- Dòm nhà quan bảng
- Trả nợ anh lái đò
- Dê đực chửa
- Trạng chết Chúa cũng băng hà

Stemming from his anecdotes about the "Poinsettia" (true), the folk who built the his "bad condition" (fictitious) for sending to it its desires. Each piece of the story is an anecdote in his life skits lampooning character, sarcastic someone. It is possible that the children in the village peers (Top to blasphemy), who on (God born Mr. Tu Cat), who to (Mouth human to) Markets (LOM Markets), King (Goddamn ladder Bao Thai ), God (Stone dirt, Great room, stone sprouts dish), tutelary, Mrs. Ball, Princess Lieu ...
Contents of application include the following stories:
- Germ Stone
- God Sleeping On
- Book You
- Borrower God
- Riddle
- Check Thank God Touches
- Buried Book Lawsuit
- Letter to her teacher Sales
- Exposure to books
- Statue of Mrs. Ball
- Quynh repartee with Doan Thi Diem
- Ngoc people
- Crouching paint
- Pick ceramic vessels
- Mouth guys to
- Application buried buffalo
- You owe that lady
- Tip of pilgrimage
- Poetry begging
- Lady getting Lom
- Slip ... King
- Healing update
- Smoker died peaches
- Homegrown
- Good lord victor
- Ritual stars
- Executing five fruits
- Thua paper elephant painting
- Deaf
- Cockfighting
- Over
- Implant displacement fields Lieu
- Investments to by the bo
- Dom the table view
- Repayment he ferryman
- Goat Lord
- God is dead glacier update

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0.3 and up

...more ...less