Охридски пролог
Хаџи Срђан Ћирковић
1.27 Varies with device
Апликација садржи следеће:

- Охридски пролог Светог владике Николаја за сваки дан у години са правилом поста.

- Разне додатке: израчунавање датума Васкрса

- конвертор грегоријанског у јулијански и обратно

- израчунавање датума постова

- Белешке итд..

Откако је Србског рода, није било мудрије, и Богомудрије, Србске књиге, од Охридског пролога Владике Николаја. И зато: бесмртније, ни важније Србске књиге.
И кроза све то: ни корисније, јер је од вечне користи за Србскога човека и његова обадва живота у обадва света.
Охридски пролог је Србско Еванђеље, вечно Србско Еванђеље. У њему је све што треба Србској души у обадва света, све што надживљује наше земаљске смрти, све што савлађује и умртвљује наше грехе, и страсти. Рој за ројем, свети ројеви благих вести за тебе у васцелом животу твом, који почиње на земљи и продужује се кроза сву вечност у ономе свету. Ето, то је Охридски Пролог, то Србско Еванђеље (Ава Јустин Поповић).

Нека је вечна слава Светом Владики Николају Велимировићу и Богу који га прослави. Нек његовим молитвама и његовим заступништвом пред Богом, за нас Србе подари свако добро и наш род и пород!


НАПОМЕНА (Ако неке радио станице неће да отвори или је урл промењен или радио станица тренутно није доступна нпр.због програмске шеме).
Што се тиче правила поста Вама препуштам да са Вашим духовником или парохом усагласите око правила поста.

Замолио бих Вас љубазно да кад оцењујете апликацију да сагледате сав укупан труд, интерфејс - изглед, корисност апликације и онда да оцените, а не да због једне можда ситне грешке оцењујете одмах са јединицом јер тиме се обара рејтинг апликације. Грешака ситних приликом програмирања има и увек ће бити. То је Ваше слободно и морално право да оцените како Ви хоћете и у то нећу да се мешам.

За детаљније информације посетите званичну фејсбук презентацију и званични сајт

https://www.facebook.com/pravoslavneandroidaplikacije

http://hodocasnik.com/

Све грешке, неправилности, примедбе и сугестије су добродошле.

Хвала Вам на разумевању!

СЛАВА БОГУ НА СВЕМУ! АМИН.

Господе Исусе Христе, Сине Божији, ради молитава Пречисте Твоје Матере, преподобних и богоносних Отаца наших, и свих Светих, помилуј и спаси нас грешне. Амин.

The application contains the following:

- Prologue of Ohrid St. Bishop Nicholas for each day of the year with Rule mail.

- Various accessories: calculate the date of Easter

- Gregorian converter in the Julian and vice versa

- Calculate the date of posts

- Notes etc ..

Since the Srbskog generation, there was no wiser, and Bogomudrije, Serbian books from Ohrid prologue Bishop Nicholas. And so: besmrtnije not important Serbian books.
And through it all: not useful because of the eternal benefits to Serbian for both the man and his life in both world.
Ohridski Prolog is Serbian Gospel, the Gospel of Serbia forever. It's all you need Srbskoj soul in both the world, and all that survives our earthly death, all you can handle the deadens our sins and passions. A swarm to swarm, swarms councils mild news for you in your life vascelom, which begins on earth and continues through all eternity in that world. Well, this is Ohridski Prolog, to Serbian Gospel (Ava Justin Popovic).

Let the eternal glory of the Holy Bishop Nikolaj Velimirovic and the God who celebrate. One of his prayers and his representation before God for us Serbs give all the best and our tribe and birth!


NOTE (If some radio stations will not open, or the url is changed or radio station is not available npr.zbog program schedule).
Regarding the rules of fasting that I leave you with your priest or pastor agree on the rules of fasting.

I would ask kindly that when you evaluate the application to look at all the overall effort, the interface - the look, the usefulness of the application, and then to evaluate, not because of one small mistake maybe you assess the unit immediately as this is a stew Rating apps. Small mistakes when programming has and always will be. This is your free and moral right to evaluate how you want to and I do not want to get involved.

For more information, visit the official facebook presentation and official website

https://www.facebook.com/pravoslavneandroidaplikacije

http://hodocasnik.com/
 
Any errors, irregularities, comments and suggestions are welcome.

Thank you for your understanding!

PRAISE GOD FOR EVERYTHING! AMIN.

Lord Jesus Christ, Son of God, to the prayers of Your Immaculate Mother, prepodobnih and our God-bearing Fathers, and all the Saints, have mercy on us and save us sinful. Amin.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less