صنایع دستی ایران
naderali777naderali
1.2.0 Varies with device
اگر شما هنرمند و تولید کننده ی صنایع دستی هستید :
_می توانید خود را معرفی کنید.
_آثار هنری خود را به نمایش بگذارید.
_تولیدات خود را بدون واسطه در معرض فروش قرار دهید.
_از سلیقه و پسند عموم دوستداران صنایع دستی آگاه شوید.
_از رویداد های مرتبط با صنایع دستی در سطح کشور باخبر شوید.
_و...

اگر شما علاقمند به آثار هنری و صنایع دستی هستید، یا به دنبال تولید کنندگان عمده و اصلی صنایع دستی می گردید :
_می توانید به مجموعه‌ ی متنوعی از آثار صنایع دستی، در همه ی رشته ها، از سراسر کشور، دسترسی داشته باشید.
_با رشته های مختلف صنایع دستی آشنا شوید.
_امکان مقایسه ی کیفیت و قیمت تولیدات صنایع دستی را داشته باشید.
_با هنرمندان تماس بگیرید، و به طور مستقیم از تولید کنندگان خرید کنید.
_و...
If you are an artist or a handicrafts producer, You can:
- Introduce yourself;
-Exhibit your works of art;
-Present your productions;
-Offer your handicrafts to sale without any dealership;
-To be aware of the public taste about handicrafts;
-To be informed of the news and the occasions related to handicrafts whole around the country;
-and…

If you are interested in Iranian works of art and Persian handicrafts, or if you are seeking for main and chief producers of handicrafts in Iran:
-You can get access to a various collection of Iranian handicrafts, in all fields and in whole of the country;
- You can get information about different fields of Persian handicrafts;
- You can be able to compare productions in quality and quantity;
- You can contact to handicraftsmen and artists, and to immediate purchase ;
- and…

If you're the artist and the producer of handicrafts:
           _My Can introduce yourself.
           _Sar Your art show.
           _Tvlydat Put on sale without intermediaries.
           _Az Crafts lovers taste and friendly public informed.
           _Az Events related to crafts in the country, you know.
           _V ...

If you are interested in arts and crafts or craft was followed by major manufacturers:
           _My Can set a variety of crafts, in all disciplines, from all over the country have access.
           _Ba Different fields learn crafts.
           _Amkan Compare quality and prices have crafts.
           _Ba Artists call, and you purchase directly from manufacturers.
           _V ...
If you are an artist or a handicrafts producer, You can:
- Introduce yourself;
-Exhibit Your works of art;
-Present Your productions;
-Offer Your handicrafts to sale without any dealership;
-To Be aware of the public taste about handicrafts;
-To Be informed of the news and the occasions related to handicrafts whole around the country;
-and ...

If you are interested in Iranian works of art and Persian handicrafts, or if you are seeking for main and chief producers of handicrafts in Iran:
-You Can get access to a various collection of Iranian handicrafts, in all fields and in whole of the country;
- You can get information about different fields of Persian handicrafts;
- You can be able to compare productions in quality and quantity;
- You can contact to handicraftsmen and artists, and to immediate purchase;
- And ...

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less