قرآن (Quran in Farsi)
NS-SOFT
1.0 Varies with device
قرآن (Quran in Farsi)
قرآن کتاب آسمانی دین اسلام است. به باور مسلمانان قرآن به صورت وحی از سوی خداوند نازل گردیده و «معجزه محمد» و یکی از موارد اشاره شده در حدیث ثقلین است. در باور مسلمانان، این کتاب در یک دورهٔ ۲۳ ساله از جانب خدا و از طریق جبرئیل بر محمد، که او را آخرین پیامبر می‌خوانند، فروفرستاده شده‌است.
قرآن دارای دو ویژگی خاص است: یکی این که از جانب خدا بر محمد امین نازل شده و دیگری این که جنبه خارق‌العاده بودن و معجزه بودن در آن رعایت شده است. بنابراین تمام آن چه بر محمد امین نازل شده (وحی)، قرآن نیست، بلکه بخشی از آن به نام حدیث قدسی شناخته می‌شود که از جانب پروردگار آمده اما از ادبیات خارق‌العاده‌ای برخوردار نیست.
قرآن دارای ۳۰ جزء، ۱۱۴ سوره و ۶۲۳۶(عدد کوفی)=۶۲۲۶(عدد شامی)=۶۲۱۴(عدد مدنی)=۶۲۰۴(عدد بصری) آیه است
تصویر سوره فاتحه. خطاط حتات عزیز افندی (۱۹۳۴)

به باور کسانی که به فرازمینی بودن این کتاب اعتقاد دارند «قرآن رساترین بیان است و از نظر موسیقی و وزن لفظی، در لغات و جملاتش نشانه‌های وحیانی ربانی مشهود است. وزنش نه وزن شعر است نه نثر، بلکه هر دو و برتر از هر دو است، در حدّی که در توان غیر خدا نیست، وزن و لفظ آن به گونه‌ای تناسب و انسجام با معنا دارد که گوئی معناهایش در آن تجسم یافته است.»

نام‌های قرآن
اسامی قرآن، از جمله امتیازاتش این است که چه اسم‌های خود قرآن و چه اسم‌هایی که قرآن برای اشخاص یا برای بلاد معین کرده‌است، دارای معانی خاص و مناسب با مسمّایش می‌باشد. برخلاف اسمایی که صرفاً از نظر لفظی اسم است ولی از نظر معنوی اسم نیست. چون اسم به معنای علامت است. علامت یا یک بعدی است مثل زید، که فلان شخص است، اما معنای زیدیّت در او اصلاً مطرح نیست. گاهی اوقات، هم از نظر لفظی اسم است و هم از نظر معنوی، مثل الله، اِله، رحمن، رحیم، اسماء ذات، اسماء صفات، اسماء فعل که تماماً هم از نظر لفظی، اشاره و علامت است و هم از نظر معنوی. سایر اسماء قرآن ـ که حدود چهل اسم در قرآن آمده ـ همه چنین است. از جمله:کتاب، قرآن، فرقان، مبین، بیان، تبیان، برهان، عظیم، عزیز، کریم، صراط مستقیم، حکم، ذکر، موعظه، نور، روح، مبارک، نعمت، بصائر، رحمت، حق، فصل، هادی، شفا، هدی، تنزیل، مُهین، قیّوم، بشیر، نذیر، حدیث، نجوم، حبل، مثانی و

ساختار
ساختار اصلی قرآن -توقیفی- شامل؛ سوره (114 سوره) و بصورت خردتر، آیه (کلا 6236 آیه) می باشد و مشهورترین ساختار قراردادی با حفظ تناسب تقسیم قرآن به سی جزء مساوی از نظر حجم می باشد.
سوره در واژه به معنای «بُریده شده» است و در اصطلاح واحدی است دربرگیرندهٔ گروهی مستقل از آیات قرآن که مَطلَع «بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم» و مقطعی دارد. به اعتقاد شیعیان هر سورهٔ قرآن - جز سورهٔ توبه - با آیه «به نام خداوند بخشندهٔ مهربان» آغاز می‌شود. اهل سنت «بسم‌الله» را جزء سوره نمی‌دانند. در قرآن کلمهٔ «سوره» به همین معنا به کار رفته‌است؛ مانند در آیهٔ تحدی (مبازره طلبی)
قرآن ۱۱۴ سوره دارد. هر سوره می‌شود یک یا چند نام داشته باشد که بیشتر از کلمه‌ای از آن سوره و یا رخداد ای مربوط به آن گرفته شده‌اند. برخی بر این باورند ترتیب سوره‌ها بدست پیامبر تعیین شده و برخی بر این باورند که آنها به هنگام گردآوری در زمان عثمان کما بیش به ترتیب درازای مرتب شده‌اند. سوره‌های قرآن به دو دستهٔ مکی (فروفرستاده شده در مکه) و مدنی (فروفرستاده شده در مدینه) تقسیم می‌شوند. سوره‌ها لزوماً یگانگی موضوعی ندارند. نام رایج و شمار آیات هر یک در انتهای این نوشتار آمده‌است. برای مشاهده فهرست نام سوره‌ها و شمار آیات آنها به نوشتار سوره رجوع کنید.

قرآن ۱۱۴ سوره دارد. سورهٔ ۹ قرآن سوره توبه «بسم الله الرحمن الرحیم» ندارد ولی سورهٔ ۲۷ قرآن یعنی سورهٔ نمل ۲ «بسم الله الرحمن الرحیم» دارد. طولانی‌ترین سوره قرآن سوره بقره است که دربرگیرنده ۲۸۶ آیه‌است. کوتاه‌ترین سوره قرآن هم کوثر با ۳ آیه‌است.
آیه
آیه در واژه به معنی نشانه‌است و در اصطلاح کوچک‌ترین واحد تقسیم قرآن است. این واژه در قرآن به همین معنای ویژه نیز به کار رفته‌است. یک آیه می‌تواند چند حرف، چند واژه، یک یا چند جمله و یا یک یا چند بند (پاراگراف) باشد. بر پایه محاسبهٔ رایانه‌ای شمار همه آیات قرآن ۶۲۳۶ تا است. (رامیار، تاریخ قرآن:۵۷۰) برخی آیات مانند آیهٔ نور (نور، ۳۵)، آیه الکرسی، آیهٔ تطهیر (احزاب، ۳۳)، آیه ولایت (مائده، ۵۵) و آیهٔ حجاب (نور، ۳۰ و ۳۱) با نام‌های ویژه‌ای مشهورند..

Koran (Quran in Farsi)
The Quran is the holy book of Islam. Muslims believe that God revealed the Quran to the revelation of the "miracle of Muhammad" and one of the cases mentioned in the hadith is Thaqalayn. Muslims believe in, this book is a 23-year period from God through the Angel Gabriel to Muhammad, the last prophet called him, was sent down.
The Qur'an has two special features: One is that God revealed to Muhammad Amin and that aspect has been considered extraordinary and miraculous being. So all that was revealed to Muhammad Amin (revelation), the Quran, but part of it known as the Hadith Qudsi that come from the Lord, but the literature is not extraordinary.
Quran 30 component, 114 chapters and 6236 (Kofi number) = 6226 (number dinner) = 6214 (civic number) = 6204 (visual number) verse
Image verses. Htat calligrapher Aziz Efendi (1934)

According to those who believe in extraterrestrial of the book "The Quran is the most articulate expression of the music and the weight of words, words and sentences in sign of divine revelation is evident. Neither poetry nor prose heavier weights, but both superior of the two, the extent of God's power, weight and balance and coherence with the word it so it makes sense that if their meanings, incarnate. "

The names of the Quran
Names of the Qur'an, such privileges is what the Qur'an names or names that the Quran has given to persons or for countries, have specific meanings and is suitable for Msmaysh. Unlike Asmayee purely verbal terms not name names, but spiritually. Because the name is meant to mark. Mark or the next one like Zaid, that a certain person, but he does not pose a Zydyt in. Sometimes, both verbal nouns and spiritually, like God, Allah, most gracious, merciful, nature names, names, characters, names, verbs, which are all both verbal, gesture and symbols as well as spiritually. Other names in the Qur'an Qur'an that all this is about forty names. Including: the book, the Quran, al-Furqan, expression, speech, tebyan, argument, great, dear, Karim, straight path, warrants, listed, preach, light, airy, happy, blessings, Bsayr, mercy, truth, season, conductor, healing, H, discount, M., Qayyum, Bashir, Nazir, hadith, astronomy, cord, bladder and

Structure
The main structure -Tvqyfy- Qur'an including Surah (Chapter 114) and on smaller-verse (total of 6236 verses) is the most famous structure into a contract with a fitness Qur'an C Lo are equal in terms of volume.
Chapter the word means "cut" and the so-called unit includes independent group of verses that call, "Bsmallhalrhmnalrhym" and the cross. Shias believe each sura Quran - Surah Repentance but - a verse of "In the name of Allah" begins. Sunnis 'bismillah' as ​​a chapter do not know. In the Qur'an the word "chapter" in the same sense is used, such as in verse challenging others (anti-seeking)
Quran's 114 chapters. Each chapter is that one or more words from the chapter name or event related to it are taken. Some believe the Prophet designated by order of the chapters and some believe that when they gather in Ottoman times more or less arranged in order of length. Chapters of Quran into two categories Maki (revealed in Mecca) and civil (revealed in Medina) are divided. Chapters do not necessarily thematic unity. The common name and number of verses each is provided at the end of this article. To view a list of the names of the chapters and verses of Surah refer to the article.

Quran's 114 suras. Chapter 9 Quran Surah Repentance "name of God". But the Quran Chapter 27 Surah The Cow 2 "Name of God" is. The longest chapter of the Qur'an Sura al-Baqara that includes 286 Yhast. Kosar shortest chapter in the Koran with 3 Yhast.
Verse
Nshanhast in word and in so-called verse means the Koran is divided into the smallest unit. The term also is used in the Qur'an so special meaning. Verse can say a few, a few words, one or a few sentences or a paragraph or a paragraph there. 6236 has been calculated on the basis of computing the whole Quran. (Ramiyar, date Quran: 570) verses such as verse (light, 35), Kursi verse, verse (Ahzab, 33), the verse of Wilayah (Ma'idah, 55) and the verse of hijab (light, 30 and 31) with special names known.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less