Phật Học Phổ Thông Khóa 1
Phật Học
1.0 Varies with device
" Ðạo Phật truyền vào Việt Nam ta đã trên 15 thế kỷ cho nên phần đông dân chúng nước ta là tín đồ Ðạo Phật. Dân chúng thường nói "Ðạo Phật là đạo của ông bà", hay "Nhà nào có đốt hương, đều là tín đồ đạo Phật cả...". Kể về số lượng thì tín đồ Phật Giáo ở Việt Nam thật là đông đảo; nhưng xét về phần phẩm, thì chúng ta chưa có thể lạc quan được. Tình trạng phẩm ít, lượng nhiều ấy phát sinh vì nhiều nguyên-nhân phức tạp:

- Có người theo đạo Phật vì truyền-thống của ông cha (ông cha theo Ðạo Phật, nên con cháu cũng theo).

- Có người theo đạo Phật vì cảm-tình đối với thân bằng quyến thuộc, hay đối với cái Ðạo đã chia sẽ những phút vui buồn, thịnh suy của đất nước.

- Có người theo đạo Phật, vì mong cầu được tai qua nạn khỏi, hay cầu của, cầu con v.v...

Ngày nay, vẫn biết có môỉt số đông tín đồ đã hiểu đúng giá trị cao siêu và lợi ích rộng lớn của Ðạo Phật, nhưng cái số ấy không phải là đa số, nếu đem so với cái khối tín đồ hiểu Ðạo một cách nông cạn, hay sai lạc nói trên.

Vì không hiểu một cách thấu đáo Ðạo Phật, nên lòng tin không được chắc chắn. Mỗi khi gặp một lý thuyết nào lạ, một tôn giáo nào mới, thì họ ùa hòa tin theo, như cây thiếu r cái, gió thổi phía nào thì ngã rạp theo phía ấy, thật đáng buồn thương.

Tình trạng buồn thương ấy có thể bổ cứu được, nếu chúng ta có một chương trình dạy Phật Pháp bằng chữ Việt. Dân tộc ta là người Việt, ở đất Việt, ăn cơm Việt, nói tiếng Việt, mà kinh sách bằng chữ ngoại quốc; *cả chi triết lý cao sâu của Ðạo Phật cẫn còn nằm nguyên trong 3 tạng chữ Tàu, thử hỏi có mấy ai đọc được? Như thế thì bảo tín đồ làm sao hiểu biết giáo lý cao sâu của Ðạo Phật và lòng tin làm sao vững chắc được?

Nóng lòng vì tình *cảm ấy, chúng tôi bạo dạn và cố gắng soạn ra chương trình "Phật Học Phổ Thông"này, mong giúp tín đồ mau hiểu giáo lý, thấy được chỗ quí báu của Ðạo, để cho lòng tin được chơn chánh và vững bền.

Chúng tôi tự biết mình đức bạc tài sơ, chưa đủ khả năng làm việc vĩ đại này. Nhưng nếu do dự và nhún nhường mãi, rồi suất đời cũng chẳnh làm được gì. Chi bằng cứ cố gắng hy sinh đắp trước con đường đất, để cho các bực có tài đức sau này sửa chữa lại, rồi cán đá và tráng nhựa.

Chương trình "Phật Học Phổ Thông"có mục đích xây dựng cho tín đồ có căn bản giáo lý, hiểu biết Phật pháp từ thấp đến cao, lấy Ngũ Thừa Phật Giáo làm nền tảng.

Từ khóa thứ nhứt đến khóa thứ tư, chúng tôi đã soạn hết Ngũ Thừa Phật Giáo. Khi tín đồ đã hiểu giáo lý căn bản nói trên rồi các khóa sau, chúng tôi sẽ mở thêm bề rộng và xây thêm bề cao của tòa nhà Phật Giáo. Từ khóa thứ V đến khóa thứ XII, tín đồ sẽ tuần tự học về Ðại cương kinh Lăng nghiêm, Viên giác, Duy thức Luận và Kim Cang, Tâm Kinh*.

Chương trình này, chúng tôi đã soạn từ năm 1953 đến nay và đã xuất bản thành tập, từ tập Phật Học Phổ Thông thứ nhứt cho đến tập Phật Học Phổ Thông thứ 12.

Công việc trên đây là cả một gánh nặng, mà đường lại dài, chúng tôi khẩn thiết yêu cầu những vị nhiệt tâm vì đạo, từ quý vị đại đức Tăng Già cho đến các hàng Cư Sĩ, kẻ công người của tiếp sức với chúng tôi (hoặc giúp sáng kiến, tài liệu hay tài chánh), cùng nhau xây dựng cho hoàn bộ một chương trình Hoằng Pháp ở nước nhà, hầu bổ cứu những khuyết điểm và dẹp bỏ những tình tệ trong Ðạo Phật từ trước đến nay.

Chúng tôi chấm dứt trong sự tin tưởng ở lòng nhiệt thành vì Ðạo của quý vị độc giả xa gần.

Thích Thiện Hoa"

"Buddhism was spread to Vietnam on 15th century so the majority of people in our country are Buddhists. People often say" Buddhism is the religion of grandparents "or" Houses do have burned incense, are Buddhists are all ... ". Tell the quantity Buddhists in Vietnam just as crowded, but beware of the owner, we can not be optimistic. Condition the less, the amount many did arise for complex natural-workers:

- There is a Buddhist tradition because his father (his father, according to Buddhism, so descendants also follow).

- There is a Buddhist because feel-love for dear ones, or for the Paths shared happy and sad moments, rise and fall of the country.

- There is a Buddhist, because expectation of victims from the ear, or the bridge, the bridge etc ..

Nowadays, MOIT has said there were large numbers of believers correctly understand the sublime values ​​and benefits of Buddhism is vast, but the number was not a majority, when compared to the mass believers we understand a farm terrestrial, or misleading above.

Because not understand Buddhism thoroughly, so trust is uncertain. Whenever I meet a strange theory, a new religion, they rushed Air followers, as plants lacking the r, the wind does fallen under her side, sadly injured.

Mourn her condition can complement saved, if we have a program to teach the Dharma by word Vietnam. Our people are the Vietnamese, in Vietnam soil, eat Vietnamese, Vietnamese-speaking, which in words of foreign trade; * All expenses profound philosophy of Buddhism residue remaining in the 3 organs letters Tau, try asking a few who read it? Thus, the believer sure how deep understanding of the teachings of Buddhism and high confidence how strong is?

* Feeling anxious because of that, we boldly and try to compose a program "Schools Buddha", the desire to help believers understand the teachings quickly, see Path precious place, let faith be feet Secretarial and sustainability.

We find themselves virtuous preliminary silver resource, not afford to do this great work. But if hesitant and humble forever, then life also lemon interest do. Chi by trying to sacrifice themselves on dirt roads up front, so that the latter virtue bothered with repairs, then rolled and coated stone.

The program "Buddhist Schools" aims to build up believers with basic teaching, understanding Dharma from low to high, take five Thua Buddhism as the foundation.

From the first lock to lock Wednesday, we have prepared all five TT Buddhism. When believers understand the basic teachings above and the following key, we will open more breadth and build height of Buddhist buildings. Keywords fifth to twelfth lock, believers will learn about the Great Diamond sequential Shurangama, Vienna sense, Idealism and the Diamond, Heart Sutra *.

This program, we have compiled since 1953 until now and was published as a collection, from collective Schools first Buddha to Buddha collection Schools 12th.

Work on this is both a burden, but a long way back, we respectfully request that your zeal for religion, since you Venerable Sangha to the laity, their faith with their relay I (or help initiative, or financial documents), work together to build a program for completing the country Dharmadutha at home, that complement the defects and at suppressing the currency in Buddhism ever.

We terminated the trust in their zeal for Your Path readers near and far.

 Thich Thien Hoa "

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less