Pismo Święte PL
Zespół Pismo Święte
3.0.18 Varies with device
Witaj!

Oddajemy w Twoje ręce bezpłatną aplikację z tekstem Pisma Świętego Biblii Tysiąclecia. Umożliwia ona czytanie Pisma Świętego w dowolny sposób - ciągły lub wybranymi fragmentami, w czym dodatkowo pomaga opcja dodawania do ulubionych czy zaznaczania wersów markerem. Aplikacja pozwala na przejście do czytań z liturgii Kościoła Katolickiego na każdy dzień, z bezpośrednim dostępem do dnia bieżącego. Zawiera ponadto, systematycznie poszerzaną, listę popularnych modlitw. Co ważne, powyższe funkcjonalności nie wymagają połączenia z internetem i nie zawiera reklam.

Aplikacja daje możliwość modlitwy brewiarzem(online) oraz dostępu do informacji o Świętym z dnia oraz komentarza do czytań z dnia(online).

Tekst Biblii Tysiąclecia (IV i V wydanie) wykorzystany za zgodą wydawnictwa PALLOTTINUM.

Zachęcamy do pobrania aplikacji i wystawienia jej oceny. Z góry dziękujemy wszelkie uwagi i propozycje kolejnych zmian. Polecaj aplikację znajomym i przyjaciołom - nie ona sama jest ważna, ale kontakt ze Słowem, który dzięki niej staje się łatwiejszy.

Prosimy o wsparcie modlitewne i materialne dzieła.

Z Panem Bogiem

(w przypadku niedziałającego odczytywania tekstów prosimy o konfigurację ustawień tekstu na mowę(TTS) w ustawieniach systemowych)

Hello!

We put into your hands free application with the text of Scripture Millennium Bible. It allows reading of Scripture in any way - continuously or selected portions, in which further helps the option to add to your favorites or select verses marker. The application allows you to move on to the readings from the liturgy of the Catholic Church for each day, with direct access to the current day. It contains also systematically extended list of popular prayers. Importantly, these functions do not require an Internet connection and contains no advertising.

The application gives you the opportunity to pray breviary (online) and access to information about the Holy of and commentary on the readings of (online).

Text Millennium Bible (IV and V edition) used with the permission of publishing Pallottinum.

We encourage you to download the application and issue its assessment. Thank you in advance any comments and suggestions for further changes. Recommend app with your friends and friends - there she is important, but contact with the Word, that through it becomes easier.

Please support prayer and material work.

With the Lord God

(In the case of an inoperative reading texts, please configure settings for text-to-speech (TTS) in the system settings)

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0.3 and up

...more ...less