สถานการณ์การผลิตข้าวรายปักษ์
Rice Department
1.0 Varies with device
ระบบที่เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการผลิตข้าวของไทย จากข้อมูลดาวเทียม MODIS ของ GISTDA แบ่งเงื่อนไขการค้นหาออกเป็น 2 ฤดูคือ นาปีและนาปรัง ทั้งนี้ผู้ใช้งานสามารถสืบค้นข้อมูลย้อนหลังรายปีได้ รายงานแบ่งเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ ตามรางข้อมูลและกราฟแสดงข้อมูลผลรวมสถิติของแต่ละภาค

The system collects statistical data of rice production Thailand. MODIS satellite data from the GISTDA divided into two search conditions are wet season and off-season. In addition, users can search back annually. The report is divided into two types based on spectral data and graphs show summary statistics of each sector.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.1 and up

...more ...less