พรบ ร่วมทุน 2535
Thanakorn Papan
1.0 4.3mb

มาตรา 5 ในพระราชบัญญัตินี้
"หน่วยงานเจ้าของโครงการ" หมายความว่า ส่วนราชการที่มี
ฐานะเป็นกรมหรือเทียบเท่า รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือราชการ
ส่วนท้องถิ่นที่เป็นเจ้าของโครงการ
"รัฐวิสาหกิจ" หมายความว่า รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณ
"ราชการส่วนท้องถิ่น" หมายความว่า ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
"กระทรวงเจ้าสังกัดของส่วนราชการ" หมายความว่า กระทรวง
หรือทบวงซึ่งมีส่วนราชการในสังกัดตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม
"กระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจ"
(1) กรณีบริษัทจำกัด หมายความว่า กระทรวงการคลังหรือ
กระทรวงหรือทบวงที่ได้รับมอบอำนาจให้ใช้สิทธิเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทจำกัด
แทนกระทรวงการคลัง
(2) กรณีไม่ใช่บริษัทจำกัด หมายความว่า กระทรวงหรือทบวง
ซึ่งรัฐมนตรีว่าการเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้น
หรือรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบในงานของรัฐวิสาหกิจนั้น
"กระทรวงเจ้าสังกัดของราชการส่วนท้องถิ่น" หมายความว่า
กระทรวงมหาดไทย
"กิจการของรัฐ" หมายความว่า กิจการที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือราชการส่วนท้องถิ่นหน่วยใดหน่วยหนึ่งหรือหลายหน่วย
รวมกัน ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ต้องทำตามกฎหมายหรือกิจการที่จะต้องใช้ทรัพยากร
ธรรมชาติ หรือทรัพย์สินของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ
หรือราชการส่วนท้องถิ่นหน่วยใดหน่วยหนึ่งหรือหลายหน่วยรวมกัน
"โครงการ" หมายความว่า การลงทุนในกิจการของรัฐ และการ
ลงทุนนั้นมีวงเงินหรือทรัพย์สินตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไปหรือตามวงเงินหรือ
ทรัพย์สินที่กำหนดเพิ่มขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกา
"ร่วมงานหรือดำเนินการ" หมายความว่า ร่วมลงทุนกับเอกชน
ไม่ว่าโดยวิธีใด หรือมอบให้เอกชนลงทุนแต่ฝ่ายเดียว โดยวิธีการอนุญาต
หรือให้สัมปทาน หรือให้สิทธิไม่ว่าในลักษณะใด
"คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก
อ่านต่อ...

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.1 and up

...more ...less