ספר ההוכחות
Sasson Kameran
2.0 Varies with device
עו"ד ערן בן עזרא השקיע מעל ל-4000 שעות מחקר כעו"ד חילוני ומסורתי בכדי לחקור ולמצוא אחת ולתמיד אם יש בורא לעולם אם יש נשמות ואם התורה אמת.
וכל זאת אם ניתן למצוא הוכחות מהימנות רצוי מדעיות לוגיות ושכלתניות, שישכנעו מעבר לכל ספק שכל אדם בר דעת ישתכנע, שכן אם הדתיים צודקים, אז החילוני עלול לפספס את העולם הבא אם קיים כזה ואם החילוני צודק, אז הדתי מענה את עצמו לשווא בעשיית מצוות שאין להם ערך וזה מה שגרם לו לחקור ללא לאות וללא משוא פנים ואלו הם תוצאות מחקרו.
במחקר זה הושקעו מעל למיליון דולר, בשעות עבודתו כעו"ד ומסופר בין היתר ניסים גלויים שחווה. מסופר בספרים אלו איך התעשר בגיל 23 וירד מנכסיו כאשר זמן קצר אחר כך שוב התעשר בנס מעל הטבע.
מסקנות מחקרו: ללא כל צל של ספק, יש בורא לעולם, יחיד ומיוחד כל יכול כל תורת משה אמת! גם שבכתוב וגם שבעל פה! יש לקיים את כל המצוות! יש עולם הבא! יש נשמות! יש גלגולים!.
קראו ושפטו בעצמכם. בספרים אלו תמצאו הוכחות לנס גלוי שארע לו, תמונות של מלאך שנתפס במצלמות האבטחה של משרדו ביום שבו נתגלו לו מלאכים בחלום בזמן שהיה חילוני.

Eran Ben Ezra spent over 4000 hours of research as an associate secular and traditional to research and find once and for all if there is a Creator if there are souls if true Torah.
And all this if you can find credible evidence desirable scientific logical and rational, convince beyond doubt that any sensible person would be convinced, because if the religious right, then the secular might miss the next world if any and if the secular right, then the religious answer himself in vain doing mitzvot that their value and that is what caused him to explore tirelessly and without bias, and these are the results of his research.
In this study invested over one million dollars, during his work as a lawyer and told the others experienced open miracles. These books are told what became rich at the age of 23 and went bankrupt when shortly thereafter became rich again miraculously above nature.
Research conclusions: Without a doubt, there is a Creator, a unique all-powerful all the law of Moses true! Also write and oral! Have to comply with all the commandments! There afterlife! Have souls! There lives !.
Read and judge for yourself. These books will find evidence of a visible miracle happened to him, pictures of Angel's security cameras caught his office on the day he discovered during his angels secular dream.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0.3 and up

...more ...less