ฉลาดรู้ประชามติ
Siam Software Solution
1.9 Varies with device
แอปพลิเคชั่นฉลาดรู้ประชามติ(Smart Info) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติในการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของร่างรัฐธรรมนูญ กระบวนการออกเสียงประชามติ สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของร่างรัฐธรรมนูญ และกระบวนการออกเสียงประชามติ รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกเสียงประชามติ ซึ่งมีทั้งรูปแบบตัวหนังสือ และอินโฟกราฟิกโดย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต) เป็นผู้จัดทำ

App application intelligence to referendum (Smart Info) to facilitate the voting in the referendum information about the content of the draft constitution. The referendum Queries about the content of the draft constitution. And referendum process Including knowledge of the law. Regulations related to the referendum. Both formats text And infographic by Election Commission (EC) is prepared.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0.3 and up

...more ...less