Binh pháp Tôn Tử
Smallsoft14
1.0 Varies with device
Binh pháp Tôn Tử là cuốn sách chiến lược chiến thuật tiếng Hoa do Tôn Vũ soạn thảo vào năm 512 TCN đời Xuân Thu, không chỉ đặt nền móng cho binh học truyền thống, mà còn sáng tạo nên một hệ thống lý luận quân sự hoàn chỉnh đầu tiên trong lịch sử nhân loại. Bởi vậy Binh pháp Tôn Tử được tôn xưng là Tuyệt tác binh thư hàng đầu của thế giới cổ đại. Không những rất được tôn vinh tại Trung Hoa mà kiệt tác này còn được hết mực ca ngợi ở nước Nhật Bản láng giềng.
Đây được xem là một trong những binh thư kinh điển trong lịch sử quân sự thế giới. Mặt khác, tuy là một bộ binh thư, nhưng tầm ảnh hưởng của Binh pháp Tôn Tử lại không chỉ giới hạn trong lĩnh vực quân sự, mà còn có thể áp dụng vào những lĩnh vực khác như kinh tế học, thể dục thể thao, khoa học,…
Tôn tử binh pháp gồm 18 thiên (chương), nhưng hiện tại chỉ tìm thấy 13 thiên . Cùng với đó là Tam thập lục kế (36 mưu kế)
Ứng dụng bao gồm: Đọc truyện (Offline) và Xem phim ( Cần có kết nối mạng)

The Art of War is a tactical strategy book by Sun Tzu Chinese in 512 BC editor Xuan Thu life, not only laid the foundation for traditional war, but also created a system of military reasoning completion The first adjustment in human history. Therefore, The Art of War was called the Great Author's top military manuals ancient world. Not only are being honored in China but this masterpiece also praised toner in neighboring Japan.
This is considered one of the classics in the military world military history. On the other hand, although an infantry letter, but the influence of The Art of War was not limited to the military field, but also can be applied in other fields such as economics, sports , science, ...
The Art of War of 18 thousand (chapter), but currently only found 13 disasters. Along with Three hexadecimal design (36 stratagem)
Applications include: Read the story (Offline) and Cinema (network connection required)

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less