Chuẩn mực kế toán việt nam
Soft_ketoan
1.0 Varies with device
Ứng dụng Book Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam mới nhất gồm có các phần như sau:
Đợt 1: Ban hành ngày 31/12/2001 gồm 4 chuẩn mực sau:
1– Chuẩn mực kế toán số 02 Hàng tồn kho
2 – Chuẩn mực kế toán số 03 Tài sản cố định hữu hình
3 – Chuẩn mực kế toán số 04 Tài sản cố định vô hình
4 – Chuẩn mực kế toán số 14 Doanh thu và thu nhập khác
(Theo quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 và Thông tư số 161/2007/TT-BTC ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng bộ tài chính)
Đợt 2: Ban hành ngày 31/12/2002 gồm 6 chuẩn mực sau:
5 – Chuẩn mực kế toán số 01 – Chuẩn mực chung;
6 – Chuẩn mực kế toán số 06 – Thuê tài sản;
7 – Chuẩn mực kế toán số 10 – ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái;
8 – Chuẩn mực kế toán số 15 – Hợp đồng xây dựng;
9 – Chuẩn mực kế toán số 16 – Chi phí đi vay;
10 – Chuẩn mực kế toán số 24 – Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
(Theo quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 và Thông tư số 161/2007/TT-BTC ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng bộ tài chính)
Đợt 3: Ban hành ngày 30/12/2003 gồm 6 chuẩn mực sau:
11 – Chuẩn mực kế toán số 05 – Bất động sản đầu tư;
12 – Chuẩn mực kế toán số 07 – Các khoản đầu tư vào công ty liên kết;
13 – Chuẩn mực kế toán số 08 – Thông tin t.chính về những khoản vốn góp LD
14 – Chuẩn mực kế toán số 21 – Trình bày báo cáo tài chính;
15 – Chuẩn mực kế toán số 25 – BCTC hợp nhất và k.toán khoản ĐT vào cty con;
16 – Chuẩn mực kế toán số 26 – Thông tin về các bên liên quan.
(Theo quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 và Thông tư số 161/2007/TT-BTC ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng bộ tài chính)
Đợt 4: Ban hành ngày 15/02/2005 gồm 6 chuẩn mực sau:
17 – Chuẩn mực kế toán số 17 – Thuế thu nhập doanh nghiệp;
18 – Chuẩn mực kế toán số 22 – Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự;
19 – Chuẩn mực kế toán số 23 – Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm;
20 – Chuẩn mực kế toán số 27 – Báo cáo tài chính giữa niên độ;
21 – Chuẩn mực kế toán số 28 – Báo cáo bộ phận;
22 – Chuẩn mực kế toán số 29 – Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót.
(Theo quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15/02/2005 và Thông tư số 20/2006/TT-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng bộ tài chính)
Đợt 5: Ban hành ngày 28/12/2005 gồm 4 chuẩn mực sau:
23 – Chuẩn mực kế toán số 11 – Hợp nhất kinh doanh;
24– Chuẩn mực kế toán số 18 – Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng;
25 – Chuẩn mực kế toán số 19 – Hợp đồng bảo hiểm;
26 – Chuẩn mực kế toán số 30 – Lãi trên cổ phiếu.
(Theo quyết định số 100/2005/QĐ-BTC ngày 28/12/2005 và Thông tư số 21/2006/TT-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng bộ tài chính)

Applications Book Systems Vietnam accounting standards include the latest part as follows:
Phase 1: Issued date 31/12/2001 4 following standards:
1. Accounting Standard No. 02 Inventories
2 - Accounting Standard No. 03 Tangible fixed assets
3 - Accounting Standard 04 Intangible Assets
4 - Accounting Standard No. 14, Revenues and other income
(According to the Decision No 149/2001 / QD-BTC dated 12.31.2001 and the Circular No. 161/2007 / TT-BTC dated 31/12/2007 of the Minister of Finance)
Phase 2: Issued date 31/12/2002 6 following standards:
5 - Accounting Standard No. 01 - General Standards;
6 - Accounting Standard No. 06 - Leases;
7 - Accounting Standard No. 10 - Effects of exchange rate changes;
8 - Accounting Standard No. 15 - Construction contracts;
9 - Accounting Standard No. 16 - Borrowing Costs;
10 - Accounting Standard No. 24 - Report of cash flows.
(According to the Decision No 165/2002 / QD-BTC dated 31/12/2002 and Circular No. 161/2007 / TT-BTC dated 31/12/2007 of the Minister of Finance)
Phase 3: Issued date 30/12/2003 6 following standards:
11 - Accounting Standard No. 05 - Real estate investment;
12 - Accounting Standard No. 07 - Investments in associated companies;
13 - Accounting Standard No. 08 - Information on capital contributions t.chinh LD
14 - Accounting Standard No. 21 - Presentation of financial statements;
15 - Accounting Standard No. 25 - Consolidated Financial Statements and Investment into subsidiary entities k.toan account;
16 - Accounting Standard No. 26 - Information on related parties.
(According to the Decision No 234/2003 / QD-BTC dated 12.30.2003 and the Circular No. 161/2007 / TT-BTC dated 31/12/2007 of the Minister of Finance)
Phase 4: Issued date 15/02/2005 6 following standards:
17 - Accounting Standard No. 17 - Corporate income tax;
18 - Accounting Standard No. 22 - Presentation Additional financial statements of banks and similar financial institutions;
19 - Accounting Standard No. 23 - The events arising after the end of the accounting year;
20 - Accounting Standard 27 - Financial Reporting interim;
21 - Accounting Standard No. 28 - Segment reporting;
22 - Accounting Standard No. 29 - Changes in accounting policies, accounting estimates and errors.
(According to Decision No 12/2005 / QD-BTC dated 02.15.2005 and the Circular No. 20/2006 / TT-BTC dated 20/03/2006 of the Minister of Finance)
Phase 5: Issued date 28/12/2005 4 following standards:
23 - Accounting Standard No. 11 - Business Combinations;
24. Accounting Standard No. 18 - Provisions, contingent liabilities and assets;
25 - Accounting Standard No. 19 - Insurance contracts;
26 - Accounting Standard No. 30 - Earnings per share.
(According to the Decision No 100/2005 / QD-BTC dated 28/12/2005 and Circular No.21 / 2006 / TT-BTC dated 20/3/2006 of the Minister of Finance)

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.1 and up

...more ...less